Arbetskonfliktstermer

Denna lista med arbetskonfliktstermer är sammanställd av Arbetsmarknadens svenska språknämnd. Den har ingått i Språkbruk 1999:4.

Förkortningar och förklaringar:

även ord som föregås av även kan användas men rekommenderas inte i första hand
ibl. ibland
vard. vardagligt
def. definition
jfr jämför hänvisar till synonymer

A B E H I J K L M N O P R S T U V Y

A
alkamisajankohta begynnelsetidpunkt; begynnelsedag; ofta konfliktåtgärden (t.ex. strejken) börjar, bryter ut, inleds; strejkstart
alkuperäinen työtaistelu primärkonflikt
antaa lakkovaroitus varsla om strejk, lägga strejkvarsel
antaa varoitus varsla, utfärda varsel
avoin selkkaus öppen konflikt
B
boikotoida bojkotta
boikotoiminen, boikotointi bojkottning
boikotti bojkott def. organiserad vägran att ta befattning med någon eller något i påtryckningssyfte
boikottitoimenpide, boikottitoimi bojkottåtgärd, bojkottaktion
E
eturiita intressetvist
eturistiriita intressekonflikt
H
hakukielto, hakusaarto ansökningsförbud, ansökningsblockad def. fackorganisation uppmanar sina medlemmar att inte söka vissa tjänster/befattningar/arbeten
hidastaa maska (jfr jarruttaa)
hidastus maskning, maskningsaktion def. konfliktåtgärd i form av avsiktlig sänkning av arbetstempot (jfr jarrutus, italialainen lakko)
hyvityssakko böter, plikt (i lag), ofta strejkböter
I
istumalakko sittstrejk def. arbetsnedläggelse då anställda inte utför något arbete men stannar kvar på arbetsplatsen
italialainen lakko maskning (jfr hidastus, jarrutus)
J
jarruttaa maska (jfr hidastaa)
jarrutus maskning, maskningsaktion (jfr hidastus, italialainen lakko)
julistaa lakko alkaneeksi utlysa strejk
julistaa saarto alkaneeksi försätta i/förklara i/utfärda blockad
julistaa työsulku lockouta
järjestäytyä organisera sig
järjestölakko laglig strejk (jfr laillinen lakko)
järjestötoimenpide, järjestötoimi facklig åtgärd, facklig aktion
K
kannatuslakko sympatistrejk, även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, myötätuntolakko, solidaarisuuslakko)
kariutua stranda (t.ex. förhandlingarna har strandat)
keskuslakkotoimikunta central strejkkommitté
kiistakysymys tvistefråga, stridsfråga, kontrovers (jfr riitakysymys)
korpilakko vild/olaglig/olovlig(Sv.)/otillåten strejk def. strejk som inte har varslats i enlighet med lagstiftning eller strider mot gällande kollektivavtal (jfr laiton lakko)
korpilakkoilu vilda strejker
L
laajentaa lakkoa etc. utvidga, trappa upp strejk etc.
laillinen lakko laglig strejk (jfr järjestölakko)
laiton lakko olaglig/olovlig (Sv.)/vild/otillåten strejk (jfr korpilakko)
lakko strejk, strejkaktion def. arbetsinställelse i syfte att utöva påtryckningar på arbetsgivaren, vanligen organiserad av fackförbund
lakkoaalto strejkvåg
lakkoase strejkvapen
lakkoavustus strejkunderstöd def. pengar som ett fackförbund betalar sina strejkande medlemmar
lakkoehto, lakkoklausuuli strejkklausul
lakkoilija, lakkolainen en strejkande, även strejkare
lakkoilla strejka
lakkoilmoitus strejkvarsel
lakkoilu strejk(er), även strejkande
lakkojohtaja strejkledare
lakkojohto;
– paikallinen
– alueellinen
– keskus-
strejkledning;
– lokal
– regional
– central
lakkojärjestö a) strejkande förbund, förbund som utlyst strejk, förbund i strejk (jfr lakkoliitto)
b) strejkorganisation, strejkapparat (jfr lakko-organisaatio)
lakkokassa strejkkassa
lakkokenraali (vard.) strejkgeneral (vard.), strejkledare
lakkokielto strejkförbud
lakkokokous strejkmöte
lakkolaina strejklån
lakkoliike strejkrörelse
lakkoliitto strejkande förbund, förbund som utlyst strejk, förbund i strejk (jfr lakkojärjestö)
lakkolupa strejklov, lov att strejka def. tillstånd att strejka som centralorganisation ger enskilt förbund
lakko-ohje strejkanvisningar, strejkdirektiv
lakko-oikeus strejkrätt, rätt att strejka
lakko-organisaatio strejkorganisation, strejkapparat (jfr lakkojärjestö)
lakkopäätös strejkbeslut, beslut om strejk
lakkorahasto strejkfond
lakkoraja strejkgräns
lakkorintama strejkfront
lakkosakko strejkböter
lakkotanssiaiset strejkdans
lakkotilanne strejkläge, strejksituation, ibl. strejk
lakkotoimikunta strejkkommitté
lakkovahti strejkvakt
lakkovalmius strejkberedskap
lakkovaroitus strejkvarsel, varsel om strejk
lakkovartio strejkvakter
lakkovero strejkskatt
lakonalainen strejkbelagd, strejkdrabbad, uttagen i strejk; som berörs/omfattas av strejk; t.ex. strejkbelagt arbete, strejkdrabbat företag
lakonlopettamissopimus avtal om återgång till arbetet
lakonmurtaja, lakonrikkoja strejkbrytare
lakonmurtaminen strejkbryteri
lakonuhka, även lakkouhka strejkhot; ibl. strejkrisk, risk för konflikt
lopullinen tarjous slutbud
luvaton työtaistelutoiminta olaglig/olovlig (Sv.)/otillåten konfliktåtgärd
lykätä lakko flytta fram, skjuta upp strejk (jfr siirtää lakko)
M
mennä lakkoon gå (ut) i strejk, strejka, börja strejka
myötätuntolakko sympatistrejk, även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, kannatuslakko, solidaarisuuslakko)
myötätuntosaarto sympatiblockad
myötätuntosulku sympatilockout
myötätuntotoimenpide, myötätuntotoimi sympatiåtgärd, sympatiaktion
N
neuvotella förhandla, överlägga
neuvottelija förhandlare
neuvottelu förhandling, överläggning
neuvottelu, sitkeä mangling; utdragna/långa/segslitna förhandlingar
O
olla lakossa strejka
osittainen begränsad, partiell; t.ex. begränsad/partiell arbetskonflikt, strejk, lockout e.d. (jfr rajoitettu)
P
paikallinen lakko lokal strejk
painostuskeino påtryckningsmedel
pakkosovittelu tvångsmedling
pakote sanktion
palkkakiista, palkkariita lönetvist
palkkasulku, palkkojen jäädyttäminen, palkankorotuskielto lönestopp
perintäsaarto, även perimissaarto indrivningsbojkott def. arbetsgivaren vägrar bära upp löntagarnas medlemsavgifter till facket
piirisovittelija distriktsförlikningsman
pistelakko punktstrejk def. strejk inriktad endast på vissa nyckelfunktioner eller nyckelföretag (jfr täsmälakko)
poikkeuslaki undantagslag
porrastettu lakko strejk som utvidgas stegvis/trappas upp
R
rajoitettu begränsad, partiell t.ex. begränsad/partiell arbetskonflikt, strejk, lockout e.d. (jfr osittainen)
rajoittaa lakko-oikeutta begränsa, inskränka strejkrätten
riidanalainen omtvistad, tviste-, tvistig
riita tvist
riitakysymys tvistefråga, stridsfråga, kontrovers (jfr kiistakysymys)
riitapuoli part, tvistande part, part i en konflikt
riitauttaa bestrida, göra stridig def. hänskjuta en lokal tvistefråga till följande instans
rikkuri -brytare, ofta strejkbrytare
ryhtyä lakkoon gå (ut) i strejk, strejka, börja strejka
ryhtyä työtaisteluun ta konflikt, vidta/tillgripa konfliktåtgärder
S
saarron rikkuri blockadbrytare
saarto blockad def. konfliktåtgärd där ett fackförbund uppmanar sina medlemmar att inte utföra vissa uppdrag eller sköta vissa uppgifter
saartovaroitus blockadvarsel, varsel om blockad
sanktio sanktion
selkkaus konflikt, arbetskonflikt (jfr työselkkaus)
siirto-oikeus rätt att flytta fram/skjuta upp/senarelägga (t.ex. konfliktåtgärder)
siirtää lakko flytta fram, skjuta upp strejk (jfr lykätä lakko)
solidaarisuuslakko sympatistrejk även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, kannatuslakko, myötätuntolakko)
sopimusriita avtalstvist
sovinto, sovinnonteko förlikning, medling
sovintoesitys, -tarjous medlingsbud, medlingsförslag, förlikningsförslag, förlikningsbud, kompromissförslag
sovintomenettely förlikning(sförfarande), medlingsprocedur, medling(ssätt)
sovitella medla, jämka
sovittelija förlikningsman, medlare
sovittelijan tarjous medlarbud
sovittelu förlikning, jämkning, medling
sovitteluehdotus medlingsbud, medlingsförslag, förlikningsförslag, förlikningsbud, jämkningsförslag, kompromissförslag
sovittelulautakunta förlikningsnämnd
sovitteluratkaisu medlingsresultat, lösning, kompromiss(lösning)
sovitteluyritys medlingsförsök, försök till medling/jämkning/förlikning
suojelutyö skyddsarbete def. arbete som måste utföras också under strejk för att t.ex. fara för människor eller djur eller skada på anläggningar skall kunna avvärjas
suurlakko storstrejk
T
tarjous bud, förslag
torjua avvärja
tukilakko sympatistrejk, även solidaritetsstrejk def. strejk för att stödja andra löntagare som är indragna i en arbetskonflikt (jfr kannatuslakko, myötätuntolakko, solidaarisuuslakko)
tukitoimi sympatiaktion, stödaktion, solidaritetsaktion, stödåtgärd, sympatiåtgärd
tulkintakiista, tulkintariita, tulkintaerimielisyys tolkningstvist
tunnustella göra en trevare, sondera
tunnustelu trevare, sondering
työhönpaluu återgång till arbetet
työmarkkinaselkkaus arbetsmarknadskonflikt
työnseisaus a) arbetsinställelse (vid organiserad konfliktåtgärd), def. konfliktåtgärd på arbetsmarknaden i form av strejk eller lockout b) arbetsnedläggelse; lägga ner arbetet (vid spontan strejk)
työrauha arbetsfred def. tillstånd på arbetsmarknaden när konfliktåtgärder inte förekommer
työrauhan rikkominen brott mot arbetsfred, arbetsfredsbrott
työrauhavelvoite, työrauhavelvollisuus fredsplikt def. skyldighet att inte vidta konfliktåtgärder under pågående avtalsperiod
työriita, työkiista arbetstvist def.meningsskiljaktighet som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda eller tolkning av avtal
työselkkaus arbetskonflikt, konflikt def. akut motsättning mellan arbetstagare och arbetsgivare som tar sig uttryck i eller leder till konfliktåtgärder, vanl. strejk eller lockout (jfrselkkaus)
työsulku, även työnsulku lockout def. konfliktåtgärd som vidtas av arbetsgivare och som består i att de anställda utestängs från arbetsplatsen
työsulkuvaroitus lockoutvarsel, varsel om lockout
työtaistelu arbetskonflikt, konflikt, stridsåtgärd(er) def. åtgärd som tillgrips vid arbetstvist; övergripande term för strejk, lockout, blockad, bojkott m.m.
työtaistelu- konflikt-, strids-
työtaisteluohjeet strejkanvisningar, strejkdirektiv
työtaisteluoikeus konflikträtt
työtaistelurahasto konfliktfond, strejkfond
työtaistelutoimenpide, työtaistelutoimi konfliktåtgärd, stridsåtgärd
työtaistelu-uhka, uhka työtaistelusta konflikthot, ofta strejkhot, ibl. risk för konflikt/strejk
työtaisteluvaroitus konfliktvarsel, ofta strejkvarsel
työtuomioistuin arbetsdomstolen
täsmälakko punktstrejk (jfr pistelakko)
täydellinen total/obegränsad t.ex. total/obegränsad arbetskonflikt, strejk, lockout
U
uhkavaatimus ultimatum
ulosmarssi utmarsch; tåga ut (i protest)
V
valtakunnansovittelija riksförlikningsman, (Sv.: riksmedlare)
valtakunnansovittelijain toimisto riksförlikningsmännens byrå
varoitus varsel (i samband med konfliktåtgärder)
varoitusaika, även varoitusilmoitusaika varselperiod, varseltid def. den tid som måste gå från det arbetsgivaren och riksförlikningsmannens byrå underrättas till dess strejken verkställs
viedä lakkoon ta ut i strejk/konflikt (personer el. arbetsplatser)
villi lakko vild/olaglig/olovlig (Sv.)/otillåten strejk (jfr korpilakko, laiton lakko)
virkariitalautakunta tjänstetvistnämnden
välittäjä medlare
välittää medla, förlika
välitys medling
välitysehdotus medlingsförslag, förlikningsförslag
Y
yhteiskunnalle vaarallinen lakko samhällsfarlig strejk
yhteislakko samstrejk
yleislakko generalstrejk def. en strejk som omfattar hela arbetsmarknaden
ylityökielto, ylityösaarto övertidsblockad def. medlemmarna i ett fackförbund vägrar att arbeta övertid
yöllinen neuvottelu nattmangling