Arbetstidstermer

Listan på arbetstidstermer är utarbetad av den svenska språknämnden FackTerm, som verkar i anslutning till arbetsmarknadsorganisationerna för den privata, kommunala och statliga sektorn. Kommentarer och tillägg kan skickas till FackTerms sekreterare, Kesia Sjövall. Listan är publicerad i Språkbruk 1/1999.

A
aamuvuoro morgonskift
aattoiltalisä helgaftonstillägg
aattokorvaus, aattopäiväkorvaus helgaftonsersättning
aattopäivä helgdagsafton, helgafton
aattopäivälisä helgaftonstillägg
aattovapaa ledig dag före helg
aikahyvitys tidskompensation, kompensation i tid, ersättning i (ledig) tid, tidsgottgörelse
aikakerroin tidsfaktor
aikakortti tidkort
aikalaskelma tidberäkning
aikapalkka, aikapalkkaus tidlön, tidavlöning
aikapalkkaustyö tidlönsarbete
aikarajoitus tidsbegränsning
aikatutkimus tidsstudier
aikatyölisä tidsarbetstillägg
aikaurakka tidackord, blandackord
aiottu vapaa planerad ledighet
ajankäyttöerittely tidsanvändningsanalys
ajankäyttötutkimus tidsstudier
ajankäytön mittaus tidsfördelningsstudie
ajantasausvapaa (tids)utjämningsledighet
aktiivityöaika arbetad tid
alallaoloaika tid i branschen, tjänstgöring inom branschen
alkamishetki begynnelsetidpunkt
alkamispäivä begynnelsedag
alkupäivä begynnelsedag
ansainta intjänande av, intjänings-
ansaintaperuste kvalifikationsgrund
ansaintasääntö regeln om intjänande, intjänanderegel, intjäningsregel
ansaita vuosilomaa tjäna in semester
arkilauantai helgfri lördag
arkipyhä söckenhelg, lätthelgdag (Sverige)
arkipyhäkorvaus söckenhelgsersättning, helgdagsersättning
arkipyhäviikko söckenhelgsvecka
asuntovarallaolo beredskap i bostaden, bostadsberedskap
aukioloaika öppettid
E
enimmäistyöaika maximal arbetstid
epätyypillinen atypisk (arbetstid)
erityisäitiysvapaa särskild moderskapsledighet
H
henkilötyöpäivä dagsverke
henkilötyövuosi årsverke
hoitovapaa vårdledighet, vårdledigt
– osittainen partiell vårdledighet
– tilapäinen tillfällig vårdledighet
– jäädä hoitovapaalle ta ut vårdledighet
hukka-aika spilltid
hälytysluonteinen työ utryckningsbetonat arbete
hälytystyö utryckningsarbete
hätätyö nödarbete, nödfallsarbete (Sverige)
I
iltatyö kvällsarbete
iltatyökorvaus kvällsersättning, ersättning för kvällsarbete
iltatyölisä kvällstillägg, tillägg för kvällsarbete
iltavuoro kvällsskift
inventaarit inventering
isyysloma faderskapsledighet
isyysrahakausi faderskapspenningsperiod, den tid då man får faderskapspenning
isyysvapaa faderskapsledighet
J
jaksottaminen uppdelning, indelning, indelning i perioder, periodisering
jaksotus indelning, periodindelning, periodisering (t.ex. vid uppsäg ning delas semesterersättning upp enligt dagslönen, först därefter självrisk och sedan a- kassa eller grunddagpenning)
jaksotyöaika periodarbetstid
joustoaika flextid, flexibel arbetstid
joustoajan soveltaminen flexa, flexning
joustot flex
joustovapaa flexledigt, flexledighet
joutuisuus (snabb) arbetstakt, prestation (rationaliseringsterm)
jäädä lomalle, vapaalle jne. ta ut, ha semester, ledighet osv.
K
kahvitauko kafferast, kaffepaus
kalenterikuukausi kalendermånad
-viikko -vecka
-vuorokausi -dag
-vuosi -år
kappaleurakka styckackord
karenssiaika karenstid
kausityö säsong(s)arbete
keikkatyö ströjobb, kortjobb, turné (musiker)
kellokortti stämpelkort, tidkort, passerkort
kellokorttilaite tidur, stämpelur, stämpelklocka
kertyminen, kertymä intjäning, kumulation
kertynyt loma intjänad semester
kertyä jollekin inflyta, kumuleras, tjänas in, hellre intjänad semester/pension
kerääntyä samlas, anhopas, kumuleras, få ihop, intjänas
keskeytys avbrott, uppehåll
– työnteon avbrott i arbete
keskeytysaika avbrott
keskeytysaika avbrott
keskituntiansio medeltimlön, medeltiminkomst
kesäloma semester (sommarsemester endast i motsats till den del som tas ut under vintern)
kesätyöntekijä sommarhjälp, sommaranställd, sommararbetare
kesävapaa sommarledighet
koeaika prövotid
koeaikainen på prövotid, på prov, provanställd
koeajaksi otettu provanställd, anställd på prövotid
kokoaikainen på heltid (anställd, studera), heltids-(arbete), heltidsanställd, heltidare (vard.)
kokoaikatyö heltidsarbete
kokoaikatyötä tekevä heltidsarbetande (kommunala sektorn)
kokonaistyöaika totalarbetstid
kokopäiväinen heldags-, på heltid
kokopäivätyö heldags-, heltidsarbete
kulunvalvonta passerkontroll, passagekontroll
L
lauantailisä lördagstillägg
lauantaityö lördagsarbete
lauantaivapaa lördagsledigt, lediga lördagar
lepoaika rast, vila, arbetspaus (Sverige)
lepoaika, päivittäinen daglig vilotid
lepotauko vilopaus, rast, arbetspaus (Sverige)
lisätyö – mertidsarbete (ArbetstidsL)
– merarbete, tilläggsarbete, extra arbete, (förlängning av en deltidsanställds ordinarie arbetstid, t.ex. från 20 till 25 timmar per vecka)
lisätyöaika tilläggsarbetstid
lisätyökynnys tröskel för mertidsarbete, mertidströskel
lisätyömääräys beordran om övertid
lisätyötunti mertidstimme
lisävapaapäivä X extra fridag X, X-dag (hotellbranschen)
liukuma flexram (vid flexibel arbetstid), glidning (löner), löneglidning
loma ledighet, semester, lov, ferie, permission
– palkaton ledighet utan lön, oavlönad ledighet
loma-aika semester
lomaan oikeuttava semesterkvalificerande, tid som berättigar till semester
lomakausi semesterperiod
lomakertymä intjänad semester
lomakorvaus semesterersättning
lomallelähtöhetki (tidpunkten) då semestern börjar, begynnelsetidpunkt för semestern
lomaltapaluuraha se lomaraha
lomanantokausi semesterperiod
lomanmääräytymiskuukausi (edunmääräytymis-) (semester)kvalifikationsmånad
– täysi full kvalifikationsmånad
– vajaa ofullständig kvalifikationsmånad
lomanmääräytymisvuosi kvalifikationsår
lomaoikeus rätt till semester
lomapalkka semesterlön
lomapäivä semesterdag
lomaraha semesterpremie (privata sektorn), semesterpenning, -peng (offentliga sektorn), semesterdagstillägg (Sverige)
lomarahavapaa utbytesledighet
lomauttaminen, lomautus permittering
lomautusilmoitus meddelande om permittering, permitteringsvarsel, permitteringsmeddelande
lomautusilmoitusaika meddelandetid/varseltid för permittering
lomavuosi semesterår
lounastauko lunchrast, lunch, lunchpaus
lyhytaikainen työ korttidsarbete
M
maanantaivapaa måndagsledigt
matkavuorokausi, matkustusvuorokausi resedygn
miestyöpäivä dagsverke
miestyövuosi årsverke
myöhentää senarelägga, skjuta på, skjuta upp, uppskjuta
määräaikainen se työsuhde
määrävuosikorotus årsförhöjning
O
opintovapaa studieledighet
osa-aikaeläke deltidspension
osa-aikainen på deltid, deltidsanställd, deltids-, av deltidsnatur, deltidare (vard.)
osa-aikaistaminen ändra till deltid/ombilda till deltidsanställning
osakuu partiell månad
osapäivätyö deltidsarbete, deltidsjobb, deltidsanställning
osapäivätyöntekijä deltidsanställd, deltidsarbetare, deltidsarbetande, deltidare (vard.)
P
pakkolomautus, -loma permittering
palkka, kiinteä fast lön
palvelusvuosi tjänsteår
palvelusvuosilisä tjänsteårstillägg, tjänstgöringstillägg
Pekkas-päivät Pekkanen-dagar (en form av arbetstidsförkortning)
periodityö periodarbete
perustyöaika ordinarie arbetstid, grundarbetstid (läkare)
pitää lomaa, vapaata ta (ut), ha semester, ledighet
poissaolopäivä frånvarodag
poissaolotunti frånvarotimme
puoliaikainen halvtids-
puolipäiväinen halvdags-
pyhäpäivä helgdag
päivystys jour, jourtjänstgöring, ha jour
päivätyö dagarbete
päivävuoro dagskift
pätkätyö korttidsjobb, kortjobb, korttidsanställning
päätoiminen med tjänsten som huvudsyssla, i huvudsyssla, med karaktär av huvudsyssla, med befattningen som huvudsyssla, heltidsanställd (ibl.)
R
ruokailutauko, ruokatunti måltidsrast, lunchrast, lunchpaus, matrast, frukostrast
S
sairastumispäivä insjuknandedag
sairausaika sjuktid, sjukdomstid
sairausloma, sairasloma sjukledighet, sjukledigt, vara sjukskriven
sairauspoissaolo sjukfrånvaro
sairauspäiväraha sjukdagpenning
sapattivapaa (jfr säästövapaa) sabbatsledighet
sapattivuosi sabbatsår, tjänstledighet
seisokkiaika stagnationstid (vid säsong-/driftstopp)
sekaurakka blandackord, tidackord, premielön (Sverige)
sijaisuus vikariat
sijoittaa työpäiviä förlägga/placera arbetsdagar
sisäänteko arbeta in
sivutoiminen i bisyssla
sunnuntailisä söndagstillägg
sunnuntaikorotus söndagsförhöjning
sunnuntaikorvaus ersättning för söndagsarbete, söndagsersättning
sunnuntaityö söndagsarbete
suurjuhlapyhäkorvaus storhelgsersättning
säteilyloma strålsemester, semester för personer i strålningsarbete, strålningssemester (förekommer inte längre)
säännöllinen työaika ordinarie arbetstid
säästövapaa sparad ledighet
T
talviloma vintersemester
tarkastelujakso granskningsperiod
tasausvapaa utjämningsledighet
tasoittumisjakso, -kausi utjämningsperiod
tasoittumisjärjestelmä utjämningsschema (för arbetstiden)
tilapäinen työ tillfälligt arbete, jobb
toimistotyöaika byråarbetstid (kommmunsektorn)
tuntipalkka timlön, timpenning, timpeng
tuntipalkkainen med timlön, timavlönad
tuntityöntekijä timanställd
työaika
– epämukava obekväm arbetstid (OB-tillägg, tillägg för obekväm arbetstid)
– joustava variabla arbetstider
– liukuva flexibel arbetstid (jfr joustava), flextid, anpassad arbetstid
– poikkeuksellinen avvikande arbetstid
– porrastettu spridda, differentierade arbetstider
– päällekkäinen överlappande arbetstid
– säännöllinen ordinarie arbetstid
– tehty arbetad tid
– viikkottainen arbetstid per vecka, veckoarbetstid
– työajan lyhennys arbetstidsförkortning, förkortning av arbetstiden
– työajan pidennys arbetstidsförlängning, förlängning av arbetstiden
työaikaan rinnastettava aika med arbetstid jämförbar tid
työaikajakso, työjakso arbetsperiod, period
työaikajärjestelmä arbetstidsarrangemang, arbetstidssystem, arbetstidsschema
työaikajärjestely reglering av arbetstiden (L om utkomstskydd för arbetslösa), omställning i arbetstiderna, arbetstidsschema (SemesterL, SemesterL för sjömän), arbetstidsarrangemang, uppläggning av arbetstiden (SemesterL för sjömän, MatrikelF)
työaikakirjanpito arbetstidsbokföring
työaikamuoto arbetstidsform
työaikamääräys bestämmelse om arbetstid
työaikavaihtoehto arbetstidsalternativ
työjakso arbetsperiod, arbetspass
työjärjestelmä arbetsschema
työrupeama arbetspass
työssäolo, työssäoloaika tid i arbete
työssäoloehto arbetsvillkor (pensionslagens uttryck),villkoret om tid i arbete (L om utkomstskydd för arbetslösa), krav på aktiv arbetstid
työssäolopäivä arbetad dag
työsuhde anställning, anställningsförhållande (eller arbetsförhållande om lagstiftningen binder)
– määräaikainen visstidsanställning, tidsbunden, projektanställning
– satunnainen tillfällig anställning
– tilapäinen tillfällig/temporär anställning
työtunti arbetstimme
– tehty arbetad timme, utförd arbetstimme
työtuntijärjestely arbetstidsarrangemang
työtuntiluettelo arbetstidsförteckning, förteckning över arbetstimmar
työviikko, lyhyt/lyhennetty förkortad arbetsvecka (form av permittering), kortvecka
työvuoro skift, arbetspass
työvuorojärjestelmä arbetsskiftssystem
työvuoroluettelo arbetsskiftsförteckning
työvuorotaulukko arbetsskiftsförteckning, arbetstidsschema
täydennysajan palkka fyllnadslön
V
vanhempainrahakausi föräldrapenningsperiod
vanhempainvapaa (tidigare -loma) föräldraledighet, barnledighet (Sverige)
vapaa ledighet, ledigt
– palkallinen ledighet med lön, avlönad ledighet
– palkaton ledighet utan lön, oavlönad ledighet
– viikkottainen ledighet per vecka
vapaa-aika fritid, ledighet
vapaa-aikahyvitys kompensation i ledig tid, tidskompensation, gottgörelse
vapaapäivä ledig dag, fridag
vapaapäiväjärjestelmä, kiertävä rullande, roterande fridagar, system med cirkulerande fridagar
vapaavuoro friskift
vapauttaa friställa
vapautus, kiinteä fast befrielse (från arbetet)
varallaolo, varallaoloaika beredskap
vastikevapaa kompensationsledighet, kompledighet (vard.), vederlagsledighet (sjöm.), ledigt
viikkolepo veckovila
viikkotuntimäärä antalet veckotimmar
viikkotyöaika arbetstid per vecka
viikkoylityö övertid per vecka, veckoövertid
virassaolopäivä tjänstgöringsdag
virastotyöaika byråarbetstid
virkavapaa tjänstledigt, tjänstledighet
vuoro skift, tur
vuorokausilepo dygnsvila
vuorokautinen dygns-, per dygn
vuorottaja avlösare
vuorottelujärjestelmä avlösningssystem
vuorotyö skiftarbete
– aamuvuoro morgonskift
– iltavuoro kvällsskift
– jatkuva kaksivuorotyö fortlöpande tvåskiftsarbete
– kaksivuorotyö tvåskiftsarbete, tvåskift, arbeta/jobba tvåskift
– keskeytymätön kolmivuorotyö oavbrutet, kontinuerligt treskiftsarbete
– keskeytyvä kolmivuorotyö avbrutet, diskontinuerligt, intermittent  treskiftsarbete
– kolmivuorotyö treskiftsarbete
– käydä vuorotyössä arbeta i skift
– tehdä vuorotyö arbeta i skift, skiftarbeta
– päivävuoro dagskift
– viisivuorotyö femskiftsarbete
– yksivuorotyö ettskiftsarbete
– yövuoro nattskift
vuorotyöjärjestelmä skiftarbetssystem
vuorotyölisä skifttillägg, tillägg för skiftarbete
vuorotyöntekijä skiftarbetare
vuorovapaa skiftledighet
vuosiloma semester
– jäljelläoleva/käyttämätön innestående semester
vuosilomakorvaus semesterersättning
vuositasolla på årsnivå
vuosityöaika, vuotuinen työaika arbetstid per år, årsarbetstid
välipäivä klämdag (enstaka arbetsdag mellan söndag och helgdag eller mellan helgdag och söndag)
Y
yleistyöaika allmän arbetstid (kommunala sektorn)
ylitetuntijärjestelmä systemet med överskridningstimmar
ylitunti övertimme (för lärare)
ylituntipalkkio övertimarvode (för lärare)
ylituntipalkkioperuste övertimarvodesgrund (för lärare)
ylityö övertid, övertidsarbete, övertidstjänstgöring
– tehdä ylityötä arbeta över, övertid
– tehdä sisään/takaisin/etukäteen arbeta in
– vuorokautinen dygnsövertid
ylityöaika övertid
ylityökorotus övertidsförhöjning
ylityökorvaus övertidsersättning, ersättning för övertid, övertidskompensation
ylityökynnys övertidströskel, tröskel för övertid
ylityölisä övertidstillägg, tillägg för övertid
ylityöllisyys översysselsättning
ylityöluettelo övertidsförteckning
ylityömääräys beordran om övertidsarbete
ylityöpalkkio övertidsarvode
ylityöraja övertidsgräns per dygn/per vecka
ylityötunti timme övertid, övertidstimme
ylityövapaa kompensationsledigt/ledighet (t.ex i avtal, stilen avgör), kompledigt (vanligare, vard.)
yöpymiskorvaus övernattningstillägg (familjedagvårdare)
yöpymisraha övernattningspenning (familjedagvårdare)
yötyö nattarbete
yötyölisä nattillägg, tillägg för nattarbete, nattarbetstillägg
yövuoro nattskift
yövuorolisä nattskiftstillägg
yövuorotyö nattskiftsarbete
Ä
äitiysrahakausi moderskapspenningsperiod, den tid då man får moderskapspenning
äitiysvapaa moderskapsledighet