Arbetsmarknadstermer (A–S)

Arbetsmarknadens svenska språknämnd (FackTerm) har sammanställt en finsk-svensk lista med arbetsmarknadstermer som används allmänt på arbetsmarknaden. Ordlistan omfattar för närvarande bokstäverna A-S och den kompletteras efter hand. Kommentarer och tillägg kan skickas till Ulla Lundsten.

FackTerm består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, svenska språkenheten vid statsrådets kansli, Institutet för de inhemska språken m.fl.

Förkortningar i ordlistan:
Förkortningen F anger att termen huvudsakligen används i Finland.
Förkortningen S anger att termen huvudsakligen används i Sverige.


aamuvuoromorgonskift; morgonpass
aattoiltalisätillägg för arbete kvällen före helg
aattokorvaushelgaftonsersättning
aattopäiväkorvausersättning för arbete dagen före helg
aattopäivälisähelgaftonstillägg
aattovapaaledig dag före helg
aiesopimusavsiktsförklaring, intentionsavtal
aikahyvitystidskompensation, kompensationsledighet
aikapalkkatidlön
aikapalkkaustidlön, tidavlöning
aikatyölisätillägg vid tidarbete, tidarbetstillägg
aikaurakkatidsackord
aikuiskoulutusvuxenutbildning
aikuiskoulutuslisävuxenutbildningstillägg
aikuiskoulutustukivuxenutbildningsstöd
aikuisopintorahavuxenstudiepenning
alabransch, område, fack
alainenmedarbetare
alakohtainen lisäbranschtillägg
alakohtainen neuvottelubranschförhandling, förhandling på branschnivå
alallaoloaikatid i/inom branschen, tjänstgöring inom branschen
alayhdistysunderförening
alentunut työkykynedsatt arbetsförmåga
alihankintatyöunderentreprenad, underleverans, underentreprenörsarbete, underleverantörsarbete
alihankkijaunderentreprenör, underleverantör
alityöllistettyundersysselsatt
alityöllisyysundersysselsättning
aliurakkaunderackord
alkamisaikabegynnelsetidpunkt
alkupalkkaingångslön, begynnelselön
alkupäiväbegynnelsedag
alkutuotantoprimärproduktion, basproduktion
allekirjoituspöytäkirjaunderteckningsprotokoll
aloitepalkkioinitiativarvode (F), förslagsbelöning (S)
aloittamistyöinledande arbete, igångsättningsarbete (kemi)
altistusexponering
alueregion, distrikt, krets, område
alueellinenregional
alueluottamusmiesregionförtroendeman
aluetoimistoregion-, distrikts-, kretsbyrå/kontor
ammatillinenyrkes-, yrkesinriktad, facklig, professionell
ammatillinen eläkeikäyrkesbaserad pensionsålder
ammatillinen jatkokoulutusyrkesinriktad påbyggnadsutbildning
ammatillinen järjestöfacklig organisation, yrkesorganisation
ammatillinen koulutusyrkesutbildning, yrkesinriktad utbildning
ammatillinen kuntoutusyrkesinriktad rehabilitering, yrkesrehabilitering
ammatillinen työkyvyttömyysyrkesbaserad arbetsoförmåga
ammatillinen täydennyskoulutusyrkesinriktad fortbildning, fortbildning i yrket; kompletterande yrkesutbildning
ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kunoutus, ASLAKyrkesorienterad medicinsk rehabilitering, ASLAK-rehabilitering
ammatinharjoittajayrkesutövare
ammattialaperiaateyrkesförbundsprincip
ammattijärjestöfackorganisation
ammattikoulutusyrkesutbildning
ammattiliittofackförbund
ammattimainenyrkesmässig, yrkes-
ammattimiesfackman, yrkesman
ammattinimikeyrkesbeteckning, yrkesbenämning
ammattinimikkeistöyrkesnomenklatur
ammattioppilaitosyrkesläroanstalt
ammattiosastofackavdelning
ammattiryhmäyrkesgrupp, yrkeskategori
ammattitaidotonicke yrkeskunnig
ammattitaitoyrkesskicklighet, kompetens, yrkeskunskap
ammattitaitoinenyrkeskunnig, kompetent
ammattitautiyrkessjukdom
ammattitehtäväyrkesuppgift
ammattitietofackkunskap, yrkeskunskap
ammattitutkintoyrkesexamen
ammattityöyrkesarbete
ammattiyhdistysfackförening
ansaintaintjänande, intjänings-
ansaintakausiintjäningsperiod
ansaintasääntöintjäningsregel
ansaitatjäna; intjäna, tjäna in
ansiolön, inkomst; merit
ansioeläkearbetspension, förvärvspension
ansiokehitysinkomstutveckling
ansioluettelocurriculum vitae (cv), meritförteckning
ansionalenemainkomstsänkning, sänkt inkomst
ansionmenetysinkomstbortfall
ansionmenetyskorvausersättning för inkomstbortfall
ansioon suhteutettuinkomstrelaterad
ansiopäivärahainkomstrelaterad dagpenning
ansiosidonnaineninkomstrelaterad
ansiotasoinkomstnivå
ansiotasoindeksiförtjänstnivåindex, inkomstnivåindex
ansiotuloförvärvsinkomst, löneinkomst
ansioturvaförtjänstskydd
ansiotyöförvärvsarbete
aputyöhjälparbete
arkilauantaihelgfri lördag
arkipyhäsöckenhelg (F), helgdag som infaller på en vardag
arkipyhäkorvaussöckenhelgsersättning (F), helgdagsersättning
arkipyhäviikkosöckenhelgsvecka (F)
asepalveluvärnplikt
asevelvollinenvärnpliktig
asevelvollisuusaikavärnpliktstid
asiantuntijaexpert, sakkunnig, specialist
asumistukibostadsbidrag
asuntoetubostadsförmån
ateriakorvausmåltidsersättning
avoin virkaobesatt tjänst, ledig tjänst, vakant tjänst, vakans
ay-järjestöfackorganisation
ay-jäsenmaksufackföreningsavgift, fackavgift
ay-liikefackföreningsrörelsen, facket
budjettiriihibudgetmangling
direktio-oikeusarbetsledningsrätt, rätt att leda och övervaka arbetet
edullisemmuussääntöförmånlighetsprincip
edunsaajaförmånstagare
edustajarepresentant, företrädare; ombud
edustajakokouskongress (t.ex. FFC)
edustajistofullmäktige (t.ex. EK), representantskap (t.ex. PAM)
ehdollinenvillkorlig
elinaikakerroinlivslängdskoefficient
elinajanodoteförväntad livslängd
elinkeinoelämänäringsliv
elinkeinonharjoittajanäringsidkare
elinkustannusindeksilevnadskostnadsindex
elpymisaikaåterhämtningstid
elpymistarveåterhämtningsbehov
elpymistaukoåterhämtningspaus
elvytysohjelmastimulansprogram
elvytyspakettistimulanspaket
eläkeikäpensionsålder
eläkekarttumaintjänad pension
eläkekertymäintjänad pension
eläkeputkipensionssluss
eläkerahastopensionsfond
eläkesääntöpensionsstadga
eläkesäätiöpensionsstiftelse
eläkkeellesiirtymisikäpensioneringsålder
ennakkoilmoitusvarsel, förhandsmeddelande (t.ex. vid permittering)
ennakkoperintäförskottsuppbörd
ennakkotietoförhandsbesked
ennakonpidätysförskottsinnehållning
epäpätevyysalennusobehörighetsavdrag, avdrag för avsaknad av behörighet
epäpäteväobehörig; inkompetent
erikoisalaspecialbransch
erikoisammattitutkintospecialyrkesexamen
erikoistuminenspecialisering
erikoistumiskoulutusspecialiseringsutbildning
erikoistumislisäspecialiseringstillägg
erillispalkkioseparatarvode
erillispöytäkirjaseparat protokoll
erillissopimusseparatavtal
erimielisyysmeningsskiljaktighet, tvist, oenighet
erimielisyysmuistiopromemoria om meningsskiljaktighet
erimielisyysneuvotteluttvisteförhandlingar
erimielisyyspöytäkirjatvisteprotokoll
erityishoitolisätillägg för specialvård
erityislisäspecialtillägg, särskilt tillägg, extra tillägg
erityisosaaminenspecialkompetens, specialkunnande
erityistiedoksiantoenskild delgivning
erityisvalmiusspecialberedskap
erityisäitiyslomasärskild moderskapsledighet
erivapausdispens
eroaminenavgång; utträde
eroamisikäavgångsålder
eroamisoikeusrätt till avgång
eroamispäiväavgångsdag
erotaavgå; utträda
erottaaavskeda; utesluta
erovuosiavgångsår, utträdelseår
eräbelopp; pott; post
esimieschef; föreståndare; förman
esimiesasemachefsställning
esitysförslag, framställning, proposition
etuförmån, fördel, intresse
etujärjestöintresseorganisation
eturistiriitaintressekonflikt
eturyhmäintressegrupp
etusijajärjestysprioritetsordning
etuusförmån
etätyödistansarbete
euromääräineni euro
freelancefrilans
haittarahamenersättning (vid arbetsolycksfall)
hakemusansökan
hakijasökande
hakuaikaansökningstid
hakukieltoansökningsförbud
hakusaartoansökningsblockad
hallinnonalaförvaltningsområde, förvaltningsgren
hallinto-oikeusförvaltningsrätt; förvaltningsdomstol
hallintoviranomainenförvaltningsmyndighet
hallitusstyrelse; regering
harjoittelijapraktikant
harjoittelupraktik
harkinnanvarainenprövningsbaserad, efter prövning, beroende av/på prövning; behovsprövad
harkintaprövning
harmaa taloussvart ekonomi; grå ekonomi
harmaa työvoimasvart arbetskraft
henkilökohtainen lisäindividuellt tillägg, personligt tillägg
henkilökohtainen palkanosaindividuell lönedel, personlig lönedel
henkilökohtaiset suojaimetpersonlig skyddsutrustning
henkilökorttiidentitetskort
henkilöstöanställda, personal
henkilöstöasiatpersonalärenden
henkilöstöedustuspersonalrepresentation
henkilöstöhallintopersonaladministration, personalförvaltning
henkilöstömitoituspersonaldimensionering
henkilöstömääräantal anställda, personalstyrka
henkilöstöneuvostopersonalråd
henkilöstöohjauspersonalstyrning
henkilöstörahastopersonalfond
henkilöstösivukulutlönebikostnader
henkilöstövahvuuspersonalstyrka
henkilöstövuokrausyritysbemanningsföretag
henkilötyöpäivädagsverke
henkilötyövuosiårsverke, manår
hinnoitellalönesätta; prissätta
hoitoonohjausvårdhänvisning
hoitovapaavårdledighet
hyvitysgottgörelse, kompensation
hyvityssakkoplikt
hälytysluonteinen työutryckningsbetonat arbete
hälytysrahautryckningspenning, larmpenning
hälytystyöutryckningsarbete
hätätyönödarbete
ikäjohtaminenåldersmedvetet ledarskap
ikälisäålderstillägg
ilmoittaaanmäla, meddela; informera; annonsera
ilmoittamisvelvollisuusanmälningsplikt
ilmoitusmeddelande; annons
iltalisäkvällstillägg
iltatyökorvauskvällsersättning
iltatyölisäkvällsarbetstillägg
iltavuorokvällsskift; kvällspass
iltavuorolisäkvällsskiftstillägg, tillägg för kvällsskift
indeksiehtoindexklausul
indeksilausekeindexklausul
indeksitarkistusindexjustering
inflaatiotarkistusinflationsjustering
inventaarityökorvausersättning för inventering
irtisanoasäga upp; avskeda
irtisanominenuppsägning
irtisanomisaikauppsägningstid
irtisanomisajan palkkalön för uppsägningstid
irtisanomisehtouppsägningsvillkor
irtisanomisilmoitusmeddelande om uppsägning, uppsägningsmeddelande
irtisanomisjärjestysturordning vid uppsägning
irtisanomisoikeusuppsägningsrätt
irtisanomisperusteuppsägningsgrund
irtisanomissuojauppsägningsskydd
irtisanomissuojasopimusavtal om uppsägningsskydd
irtisanoutuasäga upp sig
istumalakkosittstrejk
isyysrahafaderskapspenning
isyysrahakausifaderskapspenningsperiod
isyysvapaafaderskapsledighet, pappaledighet
italialainen lakkoitaliensk strejk, maskningsstrejk
itsensä työllistäväegenanställd; uppdragstagare; självsysselsatt
itseohjautuva självstyrande
jaksottaminenperiodisering
jaksotyöperiodarbete
jalkauttaaförankra; arbeta på gräsrotsnivå
jalkauttaminenförankring; arbete på gräsrotsnivå
jalkautuaarbeta på gräsrotsnivå
jaostosektion, avdelning, division
jarrutusmaskning (arbetsstridsåtgärd)
jatkokoulutusfortbildning, vidareutbildning
jatkokäsittelyfortsatt behandling
jatkoneuvottelufortsatt förhandling
jatko-opinnotfortsatta studier, vidarestudier, påbyggnadsstudier, akad.även postgraduala studier
jatkuva vuorotyöfortlöpande skiftarbete
jatkuvan neuvottelun periaateprincipen om kontinuerliga/fortgående förhandlingar
johtajachef, direktör, föreståndare, ledare
johtajuusledarskap
johtaminenledning, ledarskap; styrning
johtosääntöinstruktion
joukkoeromassavgång; massutträde
joukkoirtisanominenmassuppsägning
joustava työaikaflexibel arbetstid, flextid; flexibel arbetstidsmodell
joustoaikaflextid
joustovapaaflexibel ledighet, flexledighet, kompensationsledighet
julistaa virka haettavaksiförklara en tjänst ledig
jälkeenjääneisyyseftersläpning (i fråga om löner)
jälkisuojaefterskydd
jälkivaikutusefterverkan
järjestelyeräjusteringspott
järjestelyvarajusteringsmån
järjestäytyminenorganisering
järjestäytymisasteorganisationsgrad
järjestäytymisoikeusorganisationsrätt
järjestäytymisvapausorganisationsfrihet
järjestöaktiivifackligt aktiv, organisationsaktiv
järjestökuvaorganisationens image, profil, anseende
jäsenhankintamedlemsrekrytering, medlemsvärvning
jäsenistömedlemskår, medlemmar
jäsenjärjestömedlemsorganisation
jäsenkenttämedlemskår, medlemmar, fältet
jäsenliittomedlemsförbund
jäsenyhteisömedlemssammanslutning
jäsenyritysmedlemsföretag
jäsenyysmedlemskap
jäsenäänestysmedlemsomröstning
kaksivuorotyötvåskiftsarbete
kalleusluokkadyrortsklass
kalliinpaikanlisädyrortstillägg
kannetalan, käromål
kanneaikatid för väckande av talan
kannustesporre, morot, incitament, incentiv
kannustinsporre, morot, incitament, incentiv
kannustinkarttumabonustillväxt
kannustinloukkubidragsfälla; inkomstfälla; arbetslöshetsfälla
kannustuslisämotivationstillägg
kannustusrahamotivationspeng
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)Internationella arbetsorganisationen (ILO)
kantajakärande
karenssikarens
karenssiaikakarenstid
kariutua (neuvottelut)stranda (förhandlingar)
karttuatjäna in, intjäna, tillväxa
karttumisprosenttiintjäningsprocent
kartuttaatjäna in, intjäna, öka, utöka
kattavuustäckning, täckningsgrad
kattojärjestöparaplyorganisation; centralorganisation
kaupan alan työntekijähandelsanställd
kausiluonteinensäsongsbetonad
kausipalkkaperiodlön
kausityöntekijäsäsongsarbetare
kausityöttömyyssäsongsarbetslöshet
kehitysaluelisäu-områdestillägg
keikkatyöinhopp; ströjobb; turnéjobb
kelpoisuusbehörighet; kompetens
kelpoisuusehtobehörighetsvillkor, behörighetskrav
kelpoisuusvaatimusbehörighetskrav, behörighetsvillkor
kerroinkoefficient
kerryttäätjäna in, intjäna
kertyminenintjäning, intjänande
kertyätjäna in, intjäna, tillväxa
keskeytymätön jaksooavbruten period
keskeytymätön kolmivuorotyöoavbrutet treskiftsarbete, kontinuerligt treskiftsarbete
keskeytynyt jaksoavbruten period
keskeytyvä kolmivuorotyöavbrutet treskiftsarbete, intermittent treskiftsarbete
keskiansiomedelinkomst
keskijohtomellanchefer, ledning på mellannivå
keskipalkkagenomsnittslön, medellön
keskitetty kokonaisratkaisucentral helhetsuppgörelse
keskitetty työmarkkinaratkaisucentral arbetsmarknadsuppgörelse
keskitetyt neuvottelutcentrala förhandlingar
keskituntiansiomedeltimlön
keskusjärjestöcentralorganisation
keskuslakkotoimikuntacentralstrejkkommitté
ketjutettuupprepad, staplad, länkad
ketjuttaastapla, länka
kevytyrittäjäegenanställd
kielilisäspråktillägg
kiertävä vapaapäiväjarjestelmärullande fridagssystem
KIILA-kuntoutusKIILA-rehabiltering
kiinteä palkkafast lön
kiistakysymystvistefråga
kilpaileva työsopimuskonkurrerande arbetsavtal
kilpailukieltokonkurrensförbud
kilpailukieltosopimusavtal om konkurrensförbud
kilpailulausekekonkurrensklausul
kirkollinen juhlapäiväkyrklig helg, kyrklig helgdag
koeaikaprövotid (F), provtid (S)
kohtaantomatchning (mellan arbetskraft och arbetstillfällen)
kokemuslisäerfarenhetstillägg
kokemusvuosierfarenhetsår
kokoaikainenpå heltid, heltids-; heltidsanställd
kokonaisansiototalinkomst
kokonaiskeskiansiogenomsnittlig totalinkomst
kokonaispalkkatotal lön, totallön
kokonaisratkaisuhelhetsuppgörelse
kokonaistulototalinkomst
kokonaistuntipalkkatotal timlön
kokonaistyöaikatotal arbetstid
kokopäiväinenheldags-
kokopäivärahaheldagstraktamente
kokopäivätyöheltidsarbete
kolmikantainenpå trepartsbasis
kolmikantaneuvottelutrepartsförhandling
kolmikantasopimustrepartsavtal
kolmivuorotyötreskiftsarbete
komennustyökommenderingsarbete
konserniyhteistyökoncernfackligt samarbete, koncernsamarbete
korkeanpaikanlisätillägg för arbete på hög höjd, höjdtillägg
korotettu karttumahöjd intjäningsprocent
korottamaton palkkaoförhöjd lön
korotusförhöjning, höjning, påslag
korpilakkovild strejk, olaglig strejk
korvausersättning, kompensation
korvausvaatimusersättningsyrkande, ersättningsanspråk
korvausvelvollinenersättningsskyldig
kotityö hemarbete (förvärvsarbete hemma)
kotouttaaintegrera
kuittausoikeuskvittningsrätt
kulkulupapasserkort
kunta-alakommunsektorn, den kommunala sektorn
kuntayhtymäsamkommun
kuntouttaminenrehabilitering
kuntoutustukirehabiliteringsstöd
kuoppakorotusgropförhöjning
kuormitusbelastning
kustannusvaikutuskostnadseffekt
kuukausipalkan jakajadivisor för månadslön
kuukausipalkkamånadslön
kuuleminenhörande, att höra; samråd
kylmähuonelisäkylrumstillägg
kylmänalueenlisä kallområdestillägg
käsittelybehandling, handläggning; hantering
käyttäjäyritysanvändarföretag
laillinenlaglig, lagenlig; rättslig
laillisesti päteväjuridiskt giltig
laillisesti sitovarättsligt bindande
laiminlyödäförsumma, underlåta
laiminlyöntiförsummelse, underlåtenhet, underlåtelse
lainkäyttörätt(s)skipning
lainmukainenlagenlig, lagstadgad
lainvastainenlagstridig
lakisääteinen lääkärintarkastuslagstadgad läkarundersökning
lakkauttaa dra in; lägga ned
lakkauttaminenindragning; nedläggning
lakkostrejk
lakkoavustusstrejkbidrag, strejkunderstöd
lakkoehtostrejkförbehåll, strejkklausul
lakkokassastrejkkassa
lakko-oikeusstrejkrätt
lakkorajastrejkgräns
lakkouhkastrejkhot
lakkovahtistrejkvakt
lakkovakuutusstrejkförsäkring
lakkovalmiusstrejkberedskap
lakkovaroitusstrejkvarsel
lakonalainen työstrejkbelagt arbete
lakonjohtostrejkledning
lakonrikkojastrejkbrytare
lamadepression
lapsikorotusbarnförhöjning (arbetslöshetsskyddet), barntillägg (pensioner)
laskennallinenkalkylerad
laskentasääntöberäkningsregel
laskusuhdannelågkonjunktur, konjunktursvacka, konjunkturnedgång
lauantailisälördagstillägg
lauantaityölördagsarbete
lauantaityökorvaus ersättning för lördagsarbete, lördagsersättning
lauantaivapaa ledig lördag
lausekeklausul
lepoaikavilotid
lepotaukovilopaus
liikesalaisuusaffärshemlighet
liikkeen luovutusöverlåtelse av rörelse
liikkeenharjoittajarörelseidkare
liikkuvuusavustusrörlighetsunderstöd
liitesopimusbilageavtal
liittoförbund
liittoeräförbundspott
liittokohtainenpå förbundsnivå, förbundsvis, förbunds-
liittokokousförbundsmöte, förbundskongress
liittovaltuustoförbundsfullmäktige
liittymissopimusanslutningsavtal
liittyäansluta sig, bli medlem, gå med
liityntäpöytäkirjaanslutningsprotokoll
liitännäissopimushängavtal
likaisen työn lisätillägg för smutsigt arbete
lippuäänestyssluten omröstning
lisätillägg
lisäansiotilläggsinkomst
lisäeläketilläggspension
lisäkoulutustilläggsutbildning, efterutbildning, påbyggnadsutbildning
lisäpäivärahadagpenning för tilläggsdagar
lisätulomerinkomst
lisätyömertidsarbete; tilläggsarbete
lisätyökorvausmertidsersättning
lisävapaapäivä extra fridag
liukumaflextid; glidning (löner)
liukuva palkkausglidande lönesättning
liukuva työaikaflexibel arbetstid, flextid
lomasemester; ledighet
loma-aikasemestertid
lomakausisemesterperiod
lomakertymäintjänad semester
lomakorvaussemesterersättning
lomaltapaluurahasemesterpremie
lomanmääräytymiskuukausikvalifikationsmånad
lomanmääräytymisvuosikvalifikationsår
lomaoikeusrätt till semester
lomapalkkasemesterlön
lomarahasemesterpenning, semesterpremie
lomauttaapermittera
lomautusilmoituspermitteringsmeddelande, permitteringsvarsel
lomautusilmoitusaikatid för meddelande om permittering
lomavuosisemesterår
loppupalkkaslutlön
luonnollinen poistumanaturlig avgång
luopumiseläkeavträdelsepension
luottamushenkilöförtroendevald
luottamusmiesförtroendeman
luottamusmieskorvausförtroendemannaersättning
luottamusmiessopimusförtroendemannaavtal
luottamusmiestehtäväförtroendemannauppdrag
luottamusvaltuutettuförtroendeombud
lyhennyspäivädag som förkortar arbetstiden
lyhennysvapaaledighet som förkortar arbetstiden
lähetetty työntekijäutsänd arbetstagare
lähiesimiesnärmaste chef
lähijohtonärmaste chefer, närmaste ledning
lähtöpalkkaingångslön
majoittumiskorvauslogiersättning
majoituskustannusinkvarteringskostnad (F), logikostnad (S)
mallivirkasääntömodelltjänstestadga
matalapalkka-alalåglönebransch
matalapalkkaerälåglönepott
matalapalkkainenlågavlönad
matka-ajan palkkalön för restid
matkakorvausreseersättning
matkakulutres(e)kostnader
matkamääräysreseförordnande
matkavuorokausiresedygn
matkustusaikarestid
matkustusohjesääntöresereglemente
matkustussääntöresereglemente
matkustustyöresearbete
menettelytavatförfarande, procedur
miehityslakkosittstrejk
miestyöpäivädagsverke
miestyövuosiårsverke
moniosaaminenmångkunnighet, multikompetens
monipuolisuuslisä mångkunnighetstillägg
monityötaitoisuuslisämångkunnighetstillägg
muistiopromemoria (PM)
muutosturvaomställningsskydd
muuttorahaflyttningsbidrag, flyttningspenning
myötämääräämisoikeus medbestämmanderätt
myötätuntolakkosympatistrejk
myötävaikuttaminenmedinflytande
määrittääfastställa; bestämma; definiera
määräaikatidsfrist, utsatt tid, bestämd tid, angiven tid, frist, tid
määräaikainenför viss tid, tidsbunden; visstids-, tidsbestämd
määräaikainen työntekijävisstidsanställd
määräysbestämmelse, föreskrift, förordnande
määräytymisperustebestämningsgrund
määräytymisvuosikvalifikationsår
määräytyäbestämmas, föreskrivas, regleras, fastslås
määräämisvaltabestämmanderätt
neuvotella förhandla
neuvottelijaförhandlare
neuvotteluförhandling
neuvotteluesitysförhandlingsframställning, förhandlingsframställan, förhandlingsförslag
neuvottelujärjestysförhandlingsordning
neuvottelukierrosavtalsrörelse, förhandlingsomgång, förhandlingsrunda
neuvottelukuntaförhandlingsdelegation, delegation
neuvottelumenettelyförhandlingsförfarande, förhandlingsprocedur
neuvotteluoikeusförhandlingsrätt
neuvotteluosapuoliförhandlingspart
neuvottelupöytäkirjaförhandlingsprotokoll
neuvotteluratkaisuförhandlingsuppgörelse, förhandlingsresultat
neuvottelusuhteetförhandlingsrelationer
neuvottelutulosförhandlingsresultat
neuvotteluvaraförhandlingsutrymme; löneutrymme
nimellispalkkanominell lön
nimikebeteckning, benämning, titel
nimikkeistönomenklatur
nokkamies bas, arbetsgruppens äldste
nokkamieslisäbastillägg
normaalisitovuusnormalt bindande verkan
ohjeanvisning, direktiv, instruktion
ohjeellinenvägledande
ohjelukurikttal
ohjepalkkanormlön, riktlön
ohjesääntöreglemente, instruktion
ohjetuntipalkkanormtimlön
olosuhdelisä miljötillägg
oman toimen ohella (oto)vid sidan av eget/ordinarie arbete
omavastuusjälvrisk
opastaahandleda, instruera
opastushandledning, instruktion
opintososiaalinen etustudiesocial förmån
opintotukistudiestöd
opintovapaastudieledighet
oppisopimusläroavtal
osa-aikaeläkedeltidspension
osa-aikainenpå deltid, deltidsanställd, deltids-
osa-aikaistaminenändra/ombilda/överföra till deltidsanställning
osa-aikatyödeltidsarbete, deltidsanställning
osaamisaluekompetensområde
osaamiskeskuskompetenscenter, kompetenscentrum; kunskapscenter
osallistuminendeltagande, delaktighet; medbestämmande, (med)inflytande, medverkan; personalrepresentation, arbetstagarinflytande
osallistumisjärjestelmämedinflytandesystem
osapuolipart
osapäivärahapartiellt dagtraktamente
osapäivätyödeltidsarbete, deltidsanställning
osasairauspäivärahapartiell sjukdagpenning
osastoluottamusmiesavdelningsförtroendeman
osatyökykyinenpartiellt arbetsför
osatyökyvyttömyyseläkedelinvalidpension
osaurakkadelackord
osaurakkahinnoitteludelackordlönesättning
osittainen hoitovapaapartiell vårdledighet
osittainen lakkopartiell strejk, begränsad strejk
osoittaa työtäanvisa arbete
ostopalveluköpt tjänst; tjänsteupphandling
ottaa virkasuhteeseenanställa i tjänsteförhållande
paikallinen sopimineningå lokalt avtal, avtala lokalt
paikallinen sopimuslokalt avtal
paikallisjärjestölokalorganisation
paikallisneuvottelutlokala förhandlingar
paikallisosastolokalavdelning
paikkakuntakalleusluokkadyrortsklass
painopistealueprioriterat område, prioriteringsområde, insatsområde
painotettu vägd, viktad (t.ex. lön, undervisningsskyldighet, medeltal)
pakastevarastolisäfryslagertillägg
pakkashuonelisäfrysrumstillägg
pakkosovittelutvångsförlikning
pakkotahtinen työtvångsstyrt arbete, arbete där tempot bestäms av en maskin
pakottavuustvingande natur
palkallinenmed lön, betald, avlönad
palkanalennuslönesänkning
palkankorotuslöne(för)höjning, löneökning, lönepåslag, lönelyft
palkankorotusvaralöne(för)höjningsmån, löne(för)höjningsmarginal
palkanlisälönetillägg
palkanmaksulöne(ut)betalning
palkanmaksukausilönebetalningsperiod
palkanmaksuperustelönebetalningsgrund
palkanmuodostuslönebildning
palkanosalönedel
palkansaajalöntagare
palkansaajajärjestölöntagarorganisation
palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
palkataanställa, avlöna
palkatonutan lön, obetald, oavlönad
palkkalön
palkka-asteikkolöneskala
palkkaehdotlönevillkor
palkkaerälönepott; lönepost
palkkaetulöneförmån
palkkahaarukkalönespridning, lönespann
palkkahaitarilönespridning, lönespann
palkkahajontalönespridning
palkkahallintolöneadministration
palkkahinnoittelulönesättning
palkkaindeksilöneindex
palkkakausilöneperiod
palkkakehityslöneutveckling
palkkakiistalönetvist
palkkakuoppalönegrop
palkkalajilöneslag
palkkalaskelmalönespecifikation
palkkaliukumalöneglidning
palkkaluokittelulöneklassificering
palkkaluokkalöneklass
palkkamäärälön, lönebelopp
palkkaneuvottelutlöneförhandlingar
palkkaperintölöneöverhäng
palkkaperustelönegrund
palkkapolitiikkalönepolitik
palkkaporrastuslönegradering, lönedifferentiering
palkkaratkaisu löneuppgörelse
palkkariita lönetvist
palkkaryhmittelylönegruppering
palkkaryhmälönegrupp
palkkasaatava lönefordran, innestående lön
palkkasivukustannuslönebikostnad
palkkasopimuslöneavtal
palkkasulkulönestopp
palkkasäännöstelylönereglering
palkkatakuu lönegaranti
palkkatariffi lönetariff
palkkataulukko lönetabell
palkkatodistuslöneintyg
palkkatukilönesubvention
palkkatulo löneinkomst
palkkaturva lönegaranti
palkkatyöläinenlöntagare
palkkauslönesättning; lön; anställning
palkkausjärjestelmä lönesystem
palkkausmuoto anställningsform; löneform
palkkausperusteanställningsgrund; lönegrund
palkkavaatimus lönekrav
palkkavääristymälönesnedvridning, snedvridning av löner
palkkio arvode; premie, bonus
palkkiopalkkapremielön
palkkioperustepremiegrund
palkkojen jälkeenjääneisyyslöneeftersläpning
palkkojen jäädyttäminenfrysning av löner
paluu työelämäänåtergång till arbetslivet, återinträde i arbetslivet
palveluammatti serviceyrke
palvelulisätjänstetillägg
palvelupisteserviceställe, kundtjänst, kundservice
palvelurahaserviceavgift, betjäningsavgift
palvelusaikatjänstgöringstid, anställningstid, tjänstgöring
palvelusaikalisätjänstetidstillägg
palvelussuhdeanställning, anställningsförhållande
palvelussuhdeasuntotjänstebostad
palvelussuhteen ehdotanställningsvillkor
palvelusvuositjänsteår, anställningsår
palvelusvuosilisätjänsteårstillägg
pekkaspäiväutjämningsdag, dag som förkortar arbetstiden (vard. pekkasdag)
pelastuspalkkiobärgarlön
perehdyttäminenintroduktion
perehdyttämislisäintroduktionstillägg
perehdyttää introducera
perimineninkassering, uttag; indrivning
perintäinkassering, uttag; indrivning
periodityöperiodarbete
periodityöntekijäperiodarbetare
periäinkassera, ta ut; driva in
peruspalkkagrundlön
peruspäivärahagrunddagpenning
perustaa virkainrätta en tjänst
perustamiskirjastiftelseurkund
perustegrund, motiv, skäl
perusteeton ogrundad, utan grund
perusteltu syygrundad anledning, grundad orsak
perustelumotivering, grund
perustuntipalkkagrundtimlön
perusturvagrundtrygghet; grundskydd
perustyöaikagrundarbetstid
peruuttaa återkalla; inhibera, annullera
peräkkäiset työsuhteetanställningar i följd
perälautastupstock, stoppbräde (F)
pidennetty työaikaförlängd arbetstid
pidättää (virantoimituksesta)avstänga (från tjänsteutövning)
pidätystodistus innehållningsbevis
piilotyöttömyysdold arbetslöshet
pistelakko punktstrejk
pitkäaikaistyöttömyyslångtidsarbetslöshet
poissaolo frånvaro
poissaolopäiväfrånvarodag
poissaolotuntifrånvarotimme
ponsikläm
ponsiehdotusklämförslag
porrastaadifferentiera, gradera
porrastettu työaikadifferentierad arbetstid, spridd arbetstid
provisioprovision
provisiopalkkainenprovisionsavlönad, med provisionslön
puitesopimusramavtal
puolituskorotus halveringsförhöjning
puolitussääntöhalveringsregel
purkaahäva (arbetsavtal); upplösa; avveckla
purkamisperustehävningsgrund
purkuhävning (arbetsavtal); upplösning; avveckling
purkuperustehävningsgrund
pysyvä haittabestående men
pysyvä työkyvyttömyysbestående arbetsoförmåga
päihdehuoltomissbrukarvård
päivystysjour
päiväansiodagsinkomst
päiväpalkkadagslön
päivärahadagpenning; dagtraktamente
päivätulodagsinkomst
päivätyödagsarbete; dagsverke
päivävuorodagskift
pätemätönogiltig
pätevyyden arviointiutvärdering/bedömning/värdering av kompetens
pätevyyskompetens; behörighet; giltighet
pätevyyslisäkompetenstillägg
pätevyysvaatimuskompetenskrav
päteväkompetent; behörig; giltig
pätevä syygiltigt skäl
pätkätyökortjobb, korttidsjobb, snuttjobb (F)
pätkätyöläinenkorttidsanställd, snuttjobbare (F)
pääluottamusmieshuvudförtroendeman
päänavaajalöneledare, spelöppnare
pääsopijajärjestöhuvudavtalsorganisation
pääsopimushuvudavtal
päätoimineni huvudsyssla; på heltid, heltids-
päättäminenupphävande
päättääupphäva (arbetsavtal), avsluta
päätäntävaltabeslutanderätt, beslutsrätt
päätösvaltabeslutanderätt, beslutsrätt
päätösvaltainenbeslutsför
pääviranhaltijainnehavare av huvudtjänst, huvudtjänstinnehavare
pöydällepanobordläggning
pöytäkirjamerkintäprotokollsanteckning
raamisopimusramavtal
rahakorvauspenningersättning, ersättning i pengar
rahapalkkapenninglön
rakennetyöttömyysstrukturarbetslöshet, strukturell arbetslöshet
rakennustyömaabyggarbetsplats, byggnadsarbetsplats
rakennusurakkabyggnadsentreprenad
raskaan työn lisätillägg för tungt arbete
ratifioidaratificera
ratkaisuuppgörelse; lösning; avgörande
ratkaisulautakuntaförlikningsnämnd
rauetaförfalla; upphöra, löpa ut
reaaliansiorealinkomst
reaalipalkkareallön
riitatvist, konflikt
riita-asiatvistemål
riitakysymystvistefråga
riitapuolipart
riitauttaabestrida, göra stridig
rikkoabryta mot, överträda
rikkomusförseelse, överträdelse
rikkuristrejkbrytare
rinnakkaissopimusparallellavtal
rivijäsen(vanlig) medlem, medlem på fältet, medlem på gräsrotsnivå
roikkosopimushängavtal
runkosopimusramavtal
ruokailutaukomatpaus, måltidsrast
ruokarahamatpenning, måltidsersättning, kostpenning
ryhmittelygruppering
ryhmähenkivakuutusgrupplivförsäkring
ryhmäkannegrupptalan
ryhmälomautusgruppermittering
ryhmäurakkagruppackord
saartoblockad
saatavafordran, tillgodohavande
saatavuusharkintatillgångsprövning
saattaa (työtuomioistuimen) ratkaistavaksiföra (till arbetsdomstolen) för avgörande
saattaa voimaansätta i kraft
saavutettu etuuppnådd förmån, förvärvad förmån
sairastumispäivädagen för insjuknandet
sairausaikasjuktid, sjukdomstid
sairausajan palkkasjuklön, lön för sjuktid
sairauskorvaussjukersättning
sairauslomasjukledighet
sairauslomallasjukskriven, sjukledig
sairauslomatodistussjukintyg
sairauspoissaolosjukfrånvaro
sairauspäivärahasjukdagpenning
sairausvakuutusmaksusjukförsäkringsavgift (arb.giv.); sjukförsäkringspremie (den försäkr.)
samapalkkaisuuslikalön
samapalkkaisuusperiaatelikalönsprincipen
sanoa itsensä irti, sanoutua irtisäga upp sig
seisokkidriftstopp
sekaurakkablandackord
selkkauskonflikt
selviytymislausekekrisklausul
senttimääräineni cent
seuraamuspåföljd
seurantauppföljning
sidosryhmäintressentgrupp, närstående grupp
siirtoomplacering, förflyttning
siirtosuojaomplaceringsskydd
sijainenvikarie, ställföreträdare
sijaisuusvikariat
sijaisuuskorvausvikariatersättning, vikarieersättning
sijaisuuslisävikariatstillägg, vikarietillägg
sijoittaaplacera; förlägga (t.ex. semesterdag)
silpputyöströjobb
sisääntekoarbeta in
sisääntekopäivädag som ska arbetas in
sitoumusåtagande; förbindelse
sitouttaaförankra; engagera
sitoutuaåta sig; förbinda sig
sitovabindande
sivuansiobiinkomst
sivutoimibisyssla
sivutoimineni bisyssla
sivutulobiinkomst
sopiaavtala, ingå avtal, träffa avtal, komma överens, träffa överenskommelse; enas
sopijapuoliavtalspart
sopimukseen sidottubunden av avtal, avtalsbunden
sopimuksen sitovuusavtals bindande verkan
sopimuksen vastaineni strid med avtalet, avtalsstridig
sopimuksenmukainenavtalsenlig
sopimuksenvarainensom man kan avtala om; som är beroende av avtal, som förutsätter avtal
sopimukseton tilaavtalslöst läge
sopimusavtal, överenskommelse; uppgörelse; kontrakt; konvention (ILO)
sopimusaikaavtalstid, avtalsperiod
sopimusalaavtalsbransch, avtalssektor, avtalsområde
sopimusalatoimikuntabranschkommitté (privata servicebranschen)
sopimusalueavtalsområde
sopimusasiaavtalsfråga
sopimusehdotusavtalsförslag
sopimusehtoavtalsvillkor
sopimuskausiavtalsperiod, avtalstid
sopimuskierrosavtalsrörelse, avtalsomgång, avtalsrunda
sopimuskohde avtalsobjekt
sopimuskohtaavtalspunkt
sopimuskorotus avtalshöjning
sopimuskumppaniavtalspart
sopimuskäytäntö avtalspraxis
sopimusmääräysavtalsbestämmelse
sopimusneuvottelutavtalsförhandlingar
sopimusosapuoliavtalspart
sopimuspalkka avtalslön
sopimuspalkkainenmed avtalslön
sopimusperäinenavtalsbaserad, som grundar sig på avtal
sopimuspolitiikka avtalspolitik
sopimuspöytäkirjaavtalsprotokoll
sopimusratkaisuavtalsuppgörelse
sopimussuhdeavtalsförhållande
sopimusvapaus avtalsfrihet
sosiaalitilatpersonalrum, personalutrymmen
sosiaaliturvamaksusocialskyddsavgift
sosiaalivakuutussocialförsäkring
sovellettavasom ska tillämpas; tillämplig
soveltaatillämpa
soveltamisalatillämpningsområde
soveltamisohjetillämpningsanvisning, tillämpningsdirektiv
soveltuva tutkintolämplig examen
sovintoehdotus medlingsbud, förlikningsförslag
sovintomenettelyförlikningsförfarande
soviteltu työttömyyspäivärahajämkad arbetslöshetsdagpenning
sovittelijaförlikningsman
sovittelumedling, förlikning; jämkning
sovittelulautakuntaförlikningsnämnd, skiljenämnd
sulkulockout
sunnuntaityösöndagsarbete
sunnuntaityökorotussöndagsförhöjning
sunnuntaityökorvaussöndagsersättning, ersättning för söndagsarbete
suojaosaskyddsdel (i samband med arbetslöshetsskyddet)
suojaosuusskyddsdel (i samband med pensioner)
suojarakenneskyddskonstruktion
suojatyöskyddat arbete
suojatyöntekijäarbetstagare i skyddat arbete
suojatyöpaikkaskyddat arbete
suojavaatetusskyddskläder; skyddsutrustning
suojavarusteskyddsutrustning
suora urakkarakt ackord
suorituslisä prestationstillägg
suorituspalkkaprestationslön
suoritusporrasoperativ personal, operativ nivå, verkställande personal, verkställande nivå
suositussopimusrekommendationsavtal
suullinen sopimusmuntligt avtal
syrjintä diskriminering
syrjäseutulisäfjärrortstillägg
säännöllinen työaikaordinarie arbetstid
säännötstadgar
sääntömuutosstadgeändring
sääntömääräinenstadgeenlig; ordinarie
säästövapaasparad ledighet
säätääföreskriva, ange; stifta