Finsk-svensk-finsk idrottsordlista

Finsk-svensk-finsk idrottsordlista
Den finsk-svenska ordlistan
Den svensk-finska ordlistan
Specialförbund i Finland och Sverige

 

Forskningscentralen för de inhemska språken har i samarbete med Sverigefinska språknämnden sammanställt en Finsk-svensk-finsk idrottsordlista som baserar sig på en av Sverigefinska språknämnden redan utgiven svensk-finsk ordlista över de olympiska sommargrenarna.

Syftet med Finsk-svensk-finsk idrottsordlista är att uppmärksamma journalister, lärare, översättare, idrottsaktiva barn och ungdomar samt övriga idrottsintresserade på de svenska och finska benämningarna inom idrotten.

Finsk-svensk-finsk idrottsordlista innehåller cirka 8300 uppslagsord vilka huvudsakligen är hämtade ur tävlingsbestämmelser och idrottslitteratur samt från idrottsförbundens webbplatser och informationsmaterial. I ordlistan tas benämningar på grenar, tekniker och redskap upp, dessutom har terminologi som används i samband med tävlingar och administration av tävlingar, såsom benämningar på funktionärer och bestraffningar, tagits med.

Till ordlistan hör bilagor innehållande namnen på registrerade specialidrottsförbund i Sverige och Finland. Idrottsordlistan är sammanställd av Hannele Ennab vid Sverigefinska språknämnden och Sofia Wallin vid Forskningscentralen för de inhemska språken. En expertgrupp bestående av sakkunniga inom idrotten har kontrollerat innehållet i den.

Vid utarbetandet av ordlistor utgör begränsning av materialet oftast en svårighet. Innehållet i denna idrottsordlista är främst fokuserat på de olympiska grenarna, därtill förekommer termer som härrör sig från motionsidrott, skolidrott, golf, rally och formel 1. Vid många uppslagsord finns det en hänvisning till den idrottsgren termen förekommer i, samt i vissa fall även en definition. Endast idrottsrelaterade termer har tagits med som motsvarighet till uppslagsorden. Olika betydelser av motsvarigheterna till uppslagsordet har markerats med semikolon och då motsvarigheterna används inom olika idrottsgrenar har de markerats med siffror och grenhänvisningar.

Sverigefinska språknämnden och Forskningscentralen för de inhemska språken vill framföra ett varmt tack till Nordiska Språkrådet, Svenska Folkskolans Vänner och stiftelsen Pro Juventute Nostra för medel beviljade till ordlistearbetet.

Förslag på förbättringar och kompletteringar tas gärna emot och kan skickas till idrott[snabel-a]kotus.fi.

Helsingfors den 30 november 2005

Sofia Wallin