Kotimaisten kielten keskus

TAIVUTUSTYYPIT


Nominit

Esimerkkimuodot ovat yksikön nominatiivi, genetiivi, partitiivi ja illatiivi sekä monikon nominatiivi, genetiivi, partitiivi ja illatiivi.

1
valo
valon
valoa
valoon
valot
valojen
valoja
valoihin

2
palvelu
palvelun
palvelua
palveluun
palvelut
palvelujen palveluiden palveluitten
palveluja palveluita
palveluihin

3
valtio
valtion
valtiota
valtioon
valtiot
valtioiden valtioitten
valtioita
valtioihin

4
laatikko
laatikon
laatikkoa
laatikkoon
laatikot
laatikkojen laatikoiden laatikoitten
laatikkoja laatikoita
laatikkoihin laatikoihin

5
risti
ristin
ristiä
ristiin
ristit
ristien
ristejä
risteihin

6
paperi
paperin
paperia
paperiin
paperit
paperien papereiden papereitten
papereja papereita
papereihin

7
ovi
oven
ovea
oveen
ovet
ovien
ovia
oviin

8
nalle
nallen
nallea
nalleen
nallet
nallejen (nallein)
nalleja
nalleihin

9
kala
kalan
kalaa
kalaan
kalat
kalojen (kalain)
kaloja
kaloihin

10
koira
koiran
koiraa
koiraan
koirat
koirien (koirain)
koiria
koiriin

11
omena
omenan
omenaa
omenaan
omenat
omenien omenoiden omenoitten (omenojen) (omenain)
omenia omenoita (omenoja)
omeniin omenoihin

12
kulkija
kulkijan
kulkijaa
kulkijaan
kulkijat
kulkijoiden kulkijoitten (kulkijain)
kulkijoita
kulkijoihin

13
katiska
katiskan
katiskaa
katiskaan
katiskat
katiskoiden katiskoitten katiskojen (katiskain)
katiskoita katiskoja
katiskoihin

14
solakka
solakan
solakkaa
solakkaan
solakat
solakoiden solakoitten solakkojen (solakkain)
solakoita solakkoja
solakkoihin solakoihin

15
korkea
korkean
korkeaa korkeata
korkeaan
korkeat
korkeiden korkeitten (korkeain)
korkeita
korkeisiin korkeihin

16
vanhempi
vanhemman
vanhempaa
vanhempaan
vanhemmat
vanhempien (vanhempain)
vanhempia
vanhempiin

17
vapaa
vapaan
vapaata
vapaaseen
vapaat
vapaiden vapaitten
vapaita
vapaisiin (vapaihin)

18
maa
maan
maata
maahan
maat
maiden maitten
maita
maihin

19
suo
suon
suota
suohon
suot
soiden soitten
soita
soihin

20
filee
fileen
fileetä
fileehen fileeseen
fileet
fileiden fileitten
fileitä
fileihin fileisiin

21
rosé rosén
roséta
roséhen
rosét
roséiden
roséita
roséihin

22
parfait
parfait'n
parfait'ta
parfait'hen
parfait't
parfait'iden
parfait'ita
parfait'ihin

23
tiili
tiilen
tiiltä
tiileen
tiilet
tiilien
tiiliä
tiiliin

24
uni
unen
unta
uneen
unet
unien unten
unia
uniin

25
toimi
toimen
tointa toimea
toimeen
toimet
toimien tointen
toimia
toimiin

26
pieni
pienen
pientä
pieneen
pienet
pienten pienien
pieniä
pieniin

27
käsi
käden
kättä
käteen
kädet
käsien (kätten)
käsiä
käsiin

28
kynsi
kynnen
kynttä
kynteen
kynnet
kynsien (kyntten)
kynsiä
kynsiin

29
lapsi
lapsen
lasta
lapseen
lapset
lasten lapsien
lapsia
lapsiin

30
veitsi
veitsen
veistä
veitseen
veitset
veitsien (veisten)
veitsiä
veitsiin

31
kaksi
kahden
kahta
kahteen
kahdet
kaksien
kaksia
kaksiin

32
sisar
sisaren
sisarta
sisareen
sisaret
sisarien sisarten
sisaria
sisariin

33
kytkin
kytkimen
kytkintä
kytkimeen
kytkimet
kytkimien kytkinten
kytkimiä
kytkimiin

34
onneton
onnettoman
onnetonta
onnettomaan
onnettomat
onnettomien (onnetonten)
onnettomia
onnettomiin

35
lämmin
lämpimän
lämmintä
lämpimään
lämpimät
lämpimien (lämpimäin)
lämpimiä
lämpimiin

36
sisin
sisimmän
sisintä
sisimpään
sisimmät
sisimpien sisinten (sisimpäin)
sisimpiä
sisimpiin

37
vasen
vasemman
vasenta (vasempaa)
vasempaan
vasemmat
vasempien vasenten (vasempain)
vasempia
vasempiin

38
nainen
naisen
naista
naiseen
naiset
naisten naisien
naisia
naisiin

39
vastaus
vastauksen
vastausta
vastaukseen
vastaukset
vastausten vastauksien
vastauksia
vastauksiin

40
kalleus
kalleuden
kalleutta
kalleuteen
kalleudet
kalleuksien
kalleuksia
kalleuksiin

41
vieras
vieraan
vierasta
vieraaseen
vieraat
vieraiden vieraitten
vieraita
vieraisiin (vieraihin)

42
mies
miehen
miestä
mieheen
miehet
miesten miehien
miehiä
miehiin

43
ohut
ohuen
ohutta
ohueen
ohuet
ohuiden ohuitten
ohuita
ohuisiin ohuihin

44
kevät
kevään
kevättä
kevääseen
keväät
keväiden keväitten
keväitä
keväisiin (keväihin)

45
kahdeksas
kahdeksannen
kahdeksatta
kahdeksanteen
kahdeksannet
kahdeksansien
kahdeksansia
kahdeksansiin

46
tuhat
tuhannen
tuhatta
tuhanteen
tuhannet
tuhansien (tuhanten)
tuhansia
tuhansiin

47
kuollut
kuolleen
kuollutta
kuolleeseen
kuolleet
kuolleiden kuolleitten
kuolleita
kuolleisiin kuolleihin

48
hame
hameen
hametta
hameeseen
hameet
hameiden hameitten
hameita
hameisiin hameihin

49
askel
askelen
askelta
(askeleen)
askelet
askelien askelten
askelia
askeliin
askele
askeleen
askeletta
askeleeseen
askeleet
askeleiden askeleitten
askeleita
askeleisiin askeleihin

Yhdysnominit

50
isoäiti
isoäidin
isoäitiä
isoäitiin
isoäidit
isoäitien
isoäitejä
isoäiteihin

51
nuoripari
nuorenparin
nuortaparia
nuoreenpariin
nuoretparit
nuortenparien nuorienparien
nuoriapareja
nuoriinpareihin

Verbit

Esimerkkimuodot ovat 1. infinitiivi, aktiivin indikatiivin preesensin yksikön ensimmäinen persoona, aktiivin indikatiivin imperfektin kolmas persoona, aktiivin konditionaalin, potentiaalin ja imperatiivin preesensin yksikön kolmas persoona sekä aktiivin 2. partisiippi ja passiivin imperfekti.

52
sanoa
sanon
sanoi
sanoisi
sanonee
sanokoon
sanonut
sanottiin

53
muistaa
muistan
muisti
muistaisi
muistanee
muistakoon
muistanut
muistettiin

54
huutaa
huudan
huusi
huutaisi
huutanee
huutakoon
huutanut
huudettiin

55
soutaa
soudan
souti sousi
soutaisi
soutanee
soutakoon
soutanut
soudettiin

56
kaivaa
kaivan
kaivoi
kaivaisi
kaivanee
kaivakoon
kaivanut
kaivettiin

57
saartaa
saarran
saarsi saartoi
saartaisi
saartanee
saartakoon
saartanut
saarrettiin

58
laskea
lasken
laski
laskisi
laskenee
laskekoon
laskenut
laskettiin

59
tuntea
tunnen
tunsi
tuntisi
tuntenee
tuntekoon
tuntenut
tunnettiin

60
lähteä
lähden
lähti (läksi)
lähtisi
lähtenee
lähteköön
lähtenyt
lähdettiin

61
sallia
sallin
salli
sallisi
sallinee
sallikoon
sallinut
sallittiin

62
voida
voin
voi
voisi
voinee
voikoon
voinut
voitiin

63
saada
saan
sai
saisi
saanee
saakoon
saanut
saatiin

64
juoda
juon
joi
joisi
juonee
juokoon
juonut
juotiin

65
käydä
käyn
kävi
kävisi
käynee
käyköön
käynyt
käytiin

66
rohkaista
rohkaisen
rohkaisi
rohkaisisi
rohkaissee
rohkaiskoon
rohkaissut
rohkaistiin

67
tulla
tulen
tuli
tulisi
tullee
tulkoon
tullut
tultiin

68
tupakoida
tupakoin (tupakoitsen)
tupakoi (tupakoitsi)
tupakoisi (tupakoitsisi)
tupakoinee tupakoikoon
tupakoinut
tupakoitiin

69
valita
valitsen
valitsi
valitsisi
valinnee
valitkoon
valinnut
valittiin

70
juosta
juoksen
juoksi
juoksisi
juossee
juoskoon
juossut
juostiin

71
nähdä
näen
näki
näkisi
nähnee
nähköön
nähnyt
nähtiin

72
vanheta
vanhenen
vanheni
vanhenisi
vanhennee
vanhetkoon
vanhennut
vanhettiin

73
salata
salaan
salasi
salaisi
salannee
salatkoon
salannut
salattiin

74
katketa
katkean
katkesi
katkeaisi (katkeisi)
katkennee
katketkoon
katkennut
katkettiin

75
selvitä
selviän
selvisi
selviäisi
selvinnee
selvitköön
selvinnyt
selvittiin

76
taitaa
taidan
taisi
taitaisi
taitanee tainnee
taitakoon
tainnut taitanut
taidettiin

77 (vaillinaisesti taipuvia verbejä; vain joitakin kolmannen persoonan muotoja)
kumajaa
kumaji
kumajaisi

78 (vaillinaisesti taipuvia verbejä; vain joitakin kolmannen persoonan muotoja)
kaikaa
kaikaisi

99 = Sana on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva.