Kirjallisuutta lukuun Post- ja prepositiot eli adpositiot

Alhoniemi, Alho
1988: Postpositiorakenteiden synkroniaa ja diakroniaa. – SJ 30 s. 27–43.
Grünthal, Riho
2003: Finnic adpositions and cases in change. SUST. 244. Helsinki: SUS.
Ikola, Osmo
1989b: Post- ja prepositioiden rektiosijoista. – SJ 31 s. 31–37.
Itkonen, Terho
2000: Uusi kieliopas. [Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies, Kieliopas 1. p. 1982.] Helsinki: Tammi.
Jaakola, Minna
1997: Genetiivin kanssa esiintyvien adpositioiden kieliopillistumisesta. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 121–156.
Leino, Pentti
1993c: Polysemia – kielen moniselitteisyys: Suomen kielen kognitiivista kielioppia 1. Kieli. 7. Helsinki: HY, SKL.
Ojutkangas, Krista
1998: Itämerensuomalainen näkökulma kieliopillistumiseen. – SJ 40 s. 67–85.
Ojutkangas, Krista
2001: Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa. SKST. 845. Helsinki: SKS.
Ojutkangas, Krista
2003: Suuntaa ilmaisevat adverbiaalit, suhdesääntö ja käsin: ”Ikkunointiin” perustuva analyysi. – Vir. 107 s. 162–184.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Sadeniemi, Matti
1943: Post- ja prepositioista ja niiden rektiosta. – Vir. 47 s. 40–46.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
Svorou, Soteria
1994: The grammar of space. Typological studies in language. 25. Amsterdam: John Benjamins.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.