Kirjallisuutta lukuun Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Clark, Eve
1978: Locationals: Existential, locative, and possessive constructions. – Greenberg, Joseph H. – Ferguson, Charles A. – Moravcsik, Edith A. (toim.): Universals of human language 4: Syntax s. 85–126. Stanford, California: Stanford University Press.
Eskola, Sari
2002: Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa: Suomennetun kaunokirjallisuuden ominaispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmillä. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. 30. Joensuu: JoY.
Hakanen, Aimo
1972: Normaalilause ja eksistentiaalilause. – SJ 14 s. 36–76.
Hakulinen, Auli
1989a: Keskustelun luonnehtiminen konteksti- ja funktionaalisten tekijöiden avulla. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 53–71.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [Luku 6]
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred – Vilkuna, Maria
1980: Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus. HY:n yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 6. Helsinki: HY.
Hakulinen, Lauri
1979: Suomen kielen rakenne ja kehitys. 4., korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Heine, Bernd
1997: Possession: Cognitive sources, forces, and grammaticalization. Cambridge studies in linguistics. 83. Cambridge: CUP.
Helasvuo, Marja-Liisa
1996: Ollako vai eikö olla – Eksistentiaalilauseen subjektin kohtalonkysymys. – Vir. 100 s. 340–356.
Hentschel, Elke – Weydt, Harald
1994: Handbuch der deutschen Grammatik. 2., durchgesehene Auflage. Berlin: Walter de Gruyter.
Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Hopper, Paul J. – Thompson, Sandra A.
1980: Transitivity in grammar and discourse. – Language 56 s. 251–299.
Huumo, Tuomas – Perko, Jari
1993: Eksistentiaalilause lokaalisuuden ilmaisijana. – Vir. 97 s. 380–399.
Huumo, Tuomas
1999: Kieltolauseen partitiivisubjektin semantiikkaa. – SJ 41 s. 21–42.
Ikola, Osmo
1954: Suomen lauseopin ongelmia [I–III]. – Vir. 58 s. 209–245.
Ikola, Osmo
1974: Lauseenvastikeoppia: Nykysuomen lauseenvastikkeiden ja niihin verrattavien rakenteiden selvittelyä. TL. 76. Helsinki: SKS.
Jespersen, Otto
1924: The philosophy of grammar. London: Allen & Unwin.
Kalliokoski, Jyrki
1989: Ja: Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. SKST. 497. Helsinki: SKS.
Pajunen, Anneli
1999: Suomen verbirektiosta: Verbin argumenttirakenteen jäsenten valinnasta. Yleisen kielitieteen julkaisuja. 1. Turku: TY.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 623–629]
Schot-Saikku, Päivi
1993: What makes Finnish different? Remarks on a sentence type theory of Finnisch. – Holmberg – Nikanne (toim.) 1993 s. 207–224.
Siiroinen, Mari
2001: Kuka pelkää, ketä pelottaa: Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa. SKST. 844. Helsinki: SKS.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
Tiainen, Outi
1997: Suomen eksistentiaalilause – päättymätön tarina. – Vir. 101 s. 563–571.
Wiik, Kalevi
1974: Suomen eksistentiaalilauseiden ”subjekti”. Turun yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja. 13. Turku: TY.
Wiik, Kalevi
1981b: Mikä lauseenvastike on? – Vir. 85 s. 21–39.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS.
Vähämäki, K. Börje
1984: Existence and identity: A study of the semantics and syntax of existential sentences in Finnish. Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. 99. Turku: Åbo Akademi, tidningsbokhandeln.
Zolotova, Galina Aleksandrovna
2000: The concept of ”personal”/”impersonal” and its interpretations. – Russian Linguistics 24 s. 103–115.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.