Kirjallisuutta lukuun Nominaaliset lauseenjäsenet

Alho, Irja
1987: Subjektin ja predikaatin adverbiaalista suomen kielen päälauseissa. Lisensiaatintyö. TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Alhoniemi, Alho
1967: Tilan essiivin jäsentämisestä suomen kielen lauseopeissa. – Juhlakirja Kauko Kyyrön täyttäessä 60 vuotta 24.11.1967. Acta Universitatis Tamperensis, A. 8 s. 31–52. Tampere: TaY.
Alhoniemi, Alho
1975: Eräistä suomen kielen paikallissijojen keskeisistä käyttötavoista. – SJ 17 s. 5–24.
Alhoniemi, Alho
1978: Suomen kielen terminatiiveista. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 188–206. Turku: TY.
Dahl, Östen – Karlsson, Fred
1976: Verbien aspektit ja objektin sijanmerkintä: Vertailua suomen ja venäjän välillä. – SJ 18 s. 28–52.
Dowty, David
1991: Thematic proto-roles and argument selection. – Language 67 s. 547–619.
Forsman Svensson, Pirkko
1994b: Subjektiko aina substantiivipredikatiivin sijanvaihtelun takana? – Vir. 97 s. 610–614.
Hakulinen, Auli
1975: Suomen sitä: Pragmatiikan heijastuma syntaksissa. – SJ 17 s. 25–41.
Hakulinen, Auli
1978: Nollien syntaksia. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 233–253. Turku: TY.
Hakulinen, Auli
1982b: Subjektikategoria vai nominaalijäsenten subjektimaisuus? – Lauseenjäsennyksen perusteet. SKYJ. 9 s. 17–33. Turku: SKY.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1975: Suomen akkusatiivi: Funktionaalinen näkökulma. – Vir. 79 s. 339–363.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred – Vilkuna, Maria
1980: Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus. HY:n yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 6. Helsinki: HY.
Helasvuo, Marja-Liisa
1996: Ollako vai eikö olla – Eksistentiaalilauseen subjektin kohtalonkysymys. – Vir. 100 s. 340–356.
Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Hienonen, Mirja
1976: Adjektiivisen predikatiivin sijasta infinitiivin yhteydessä. – Lehtinen, Raija – Lehtinen, Tapani – Nuolijärvi, Pirkko – Paunonen, Heikki (toim.): Kielitieteellisiä lehtiä: Kotikielen Seuran sadannen toimintavuoden täyttyessä. Suomi. 120:4 s. 28–35. Helsinki: SKS.
Holmberg, Anders – Nikanne, Urpo
2002: Expletives, subjects and topics in Finnish. – Svenonius, Peter (toim.): Subjects, expletives and the EPP. Oxford studies in comparative syntax . s. 71–105. Oxford: OUP.
Huumo, Tuomas
1997a: Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa: Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinäiset suhteet suomen kielessä. TYSYKLJ. 55. Turku: TY.
Huumo, Tuomas
1997b: Partitiivisubjekti ja tilajatkumot. – SJ 39 s. 65–98.
Huumo, Tuomas
1999: Kieltolauseen partitiivisubjektin semantiikkaa. – SJ 41 s. 21–42.
Ikola, Osmo
1950: Infinitiivin objektista: Suomen objektisääntöjen tarkistusta. – Vir. 54 s. 468–474.
Ikola, Osmo
1957: Infinitiivin objektia koskevien sääntöjen soveltamisesta. – Vir. 61 s. 342–345.
Ikola, Osmo
1961a: Infinitiivin objektista. – Ikola 1961b s. 64–80.
Ikola, Osmo
1961c: Subjektin sijoista, subjektin ja predikaatin kongruenssista sekä eräistä rakenteista. – Ikola 1961b s. 7–63.
Ikola, Osmo
1974: Lauseenvastikeoppia: Nykysuomen lauseenvastikkeiden ja niihin verrattavien rakenteiden selvittelyä. TL. 76. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo
1986: Infinitiivin objektin muodosta. – Kielikello 3/1986 s. 217–223.
Ikola, Osmo
1989a: Mistä infinitiivin objektin horjuvuus johtuu? – Vir. 93 s. 452–456.
Ikola, Osmo
1997: Objektipredikatiivi. – Vir. 101 s. 498–512.
Itkonen, Terho
1974: Ergatiivisuutta suomessa I. – Vir. 78 s. 379–398.
Itkonen, Terho
1976a: Erään sijamuodon ongelmia. – Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 53 s. 173–217. Helsinki: HY.
Itkonen, Terho
2000: Uusi kieliopas. [Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies, Kieliopas 1. p. 1982.] Helsinki: Tammi.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1967: Eräitä lauseanalyysin lievekysymyksiä. – Vir. 71 s. 281–285.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1968: Verbi- ja objektikategorioiden keskinäisistä suhteista. – SJ 10 s. 55–65.
Karhu, Anna
1994: Suomen itämurteiden oikealle lohkeavat rakenteet ja niiden lähirakenteet: Dislokaatioita, korviketopiikkeja, diskurssinmerkitsimiä ja pragmaattisia partikkeleita. Lisensiaatintyö. JoY, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos.
Karlsson, Fred
1978: Nominaalilausekkeen tematiikka ja eksistentiaalilauseiden ongelma. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 293–305. Turku: TY.
Karlsson, Fred
1982: Kieliteorian relevanssi suomen kielen opetukselle. – Karlsson, Fred (toim.): Suomi vieraana kielenä s. 89–114. Porvoo: WSOY.
Karlsson, Göran
1966a: ”Akkusatiivi” suomen kieliopin terminä. – Vir. 70 s. 16–28.
Karlsson, Göran
1967: Eräitä huomioita suomen predikatiivin sijasta ja luvusta. – Vir. 71 s. 268–276.
Karlsson, Göran
1969: Finiittiverbittömän I tai III infinitiivin akkusatiiviobjekti. – Juhlakirja Paavo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969. Acta Universitatis Tamperensis A. 26 s. 67–71. Tampere: TaY.
Karlsson, Göran
1979a: Irrallisen infinitiivin akkusatiiviobjekti. – Vir. 83 s. 179–199.
Karlsson, Göran
1979b: Sitä predikatiivina. – Vir. 83 s. 352–359.
Karttunen, Lauri
1975: On the syntax of the word paljon in Finnish. – Ariste, Paul (toim.): CIFU III:I s. 227–235. [Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum: Tallinnae habitus 17.–23.VIII.1970.] Tallinn: Valgus.
Kelomäki, Tapani
1997: Ekvatiivilause. SKST. 691. Helsinki: SKS.
Koivisto, Vesa
1995b: Suomen implisiittisten refleksiivien semanttinen tulkinta. – Vir. 99 s. 25–44.
Koski, Mauno
1969: Substantiiviseen nominatiivipredikatiiviin liittyvä lauseenjäsennysprobleemi. – Juhlakirja Paavo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969. Acta Universitatis Tamperensis A. 26 s. 90–101. Tampere: TaY.
Laitinen, Lea
1992: Välttämättömyys ja persoona: Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. SKST. 569. Helsinki: SKS.
Laitinen, Lea
1997: Norms made easy: Case marking with modal verbs in Finnish. – Cheshire, Jenny – Stein, Dieter (toim.): Taming the vernacular: From dialect to written standard language s. 110–124. London: Longman.
Laitinen, Lea – Vilkuna, Maria
1993: Case marking in necessive constructions and split intransitivity. – Holmberg – Nikanne (toim.) 1993 s. 23–48.
Leino, Pentti
1982b: Suomen kielen lohkolause. Suomi. 124:2. Helsinki: SKS.
Leino, Pentti
1986: Infinitiivin asema lauseessa. – Leino, Pentti – Kalliokoski, Jyrki (toim.): Kieli 1 s. 103–156. Helsinki: HY, SKL.
Leino, Pentti
1989: Paikallissijat ja suhdesääntö: Kognitiivisen kieliopin näkökulma. – Vir. 93 s. 161–219.
Leino, Pentti
1991: Lauseet ja tilanteet: Suomen objektin ongelmia. Suomi. 160. Helsinki: SKS.
Leino, Pentti – Helasvuo, Marja-Liisa – Lauerma, Petri – Nikanne, Urpo – Onikki, Tiina
1990: Suomen kielen paikallissijat konseptuaalisessa semantiikassa. Kieli. 5. Helsinki: HY, SKL.
Leino, Pentti – Herlin, Ilona – Honkanen, Suvi – Kotilainen, Lari – Leino, Jaakko – Vilkkumaa, Maija
2001: Roolit ja rakenteet: Henkilöviitteinen allatiivi Biblian verbikonstruktioissa. SKST. 813. Helsinki: SKS.
Lindén, Eeva
1956: Infinitiivin objektista: Uuden objektisäännön soveltamisesta. – Vir. 60 s. 414–420.
Martin, Maisa
1987: Adjektiivipredikatiivin sijasta. – Vir. 91 s. 274–278.
Nikanne, Urpo
1990b: Zones and tiers: A study of thematic structure. Studia Fennica, Linguistica. 1. Helsinki: SKS.
Numminen, Paavo
1959: Eräistä lauseenjäsennyksen seikoista. – SJ 1 s. 19–38.
Pajunen, Anneli
2000: Suomen ominaisuuspredikaatio ja tyyppi olla sairaana . – Pajunen, Anneli (toim.): Näkökulmia kielitypologiaan. Suomi. 186 s. 36–87. Helsinki: SKS.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Purra, Pia
1987: Puutarha kuhisee mehiläisiä: Kaksihahmotteisia tilanteita ja niiden syntaktisia ilmentymiä. Laudaturtyö. HY, SKL.
Rahkonen, Matti
1977: Suomen paikanilmauksista. – Vir. 81 s. 21–52.
Sadeniemi, Matti
1950: Totaalisesta ja partiaalisesta predikatiivista. – Vir. 54 s. 46–53.
Sands, Kristina – Campbell, Lyle
2001: Non-canonical subjets and objects in Finnish. – Aikhenvald, Alexandra Y. – Dixon, R. M. W. – Onishi, Masayuki (toim.): Non-canonical marking of subjects and objects. Typological Studies in Language. 46 s. 251–305. Amsterdam: John Benjamins.
Setälä, E. N.
1926 [1880]: Suomen kielen lauseoppi: Oppikouluja varten. 11. painos. Helsinki: Otava.
Setälä, E. N.
1973 [1880]: Suomen kielen lauseoppi. 16. painos. [Tarkistanut Matti Sadeniemi.] Helsinki: Otava.
Siiroinen, Mari
2001: Kuka pelkää, ketä pelottaa: Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa. SKST. 844. Helsinki: SKS.
Siro, Paavo
1957: Suomen kielen subjektista kielen rakenteen osana. – Vir. 61 s. 181–190.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
Sulkala, Helena
1981: Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa. Acta Universitatis Ouluensis B. 8. Oulu: OY.
Tarvainen, Kalevi
1985: Kielioppia kontrastiivisesti suomesta saksaksi. JY:n saksan kielen laitoksen julkaisuja. 4. Jyväskylä: JY.
Timberlake, Alan
1975: The nominative object in Finnish. – Lingua 35 s. 201–230.
Tommola, Hannu
1987: Aspektuaalisuudesta ja objektista. – Vir. 91 s. 64–70.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS.
Vilkuna, Maria
2000: Suomen lauseopin perusteet. 2., korjattu painos. KKTKJ. 90. Helsinki: Edita, KKTK.
Yli-Vakkuri, Valma
1969: Miksi pojat joskus ovat iloiset? Adjektiivisen nominatiivipredikatiivin esiintymisedellytyksistä. – Juhlakirja Paavo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969. Acta Universitatis Tamperensis A. 26 s. 257–268. Tampere: TaY.
Yli-Vakkuri, Valma
1978: ”Hän sanoi nimekseen Virtanen”: Erään päätteettömän objektityypin taustaa. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 306–322. Turku: TY.
Yli-Vakkuri, Valma
1979: Partitiivisubjektin toiset juuret: Eräs kvantiteetin ilmaisujärjestelmän ilmentymä. – Sanomia: Juhlakirja Eeva Kangasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979. TYSYKLJ. 9 s. 155–192. Turku: TY.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY.
Zifonun, Gisela – Hoffmann, Ludger – Strecker, Bruno
1997: Grammatik der deutschen Sprache. [Band 1–3.] Schriften des Instituts für deutsche Sprache. 7.1–7.3. Berlin: Walter de Gruyter. [Band 2]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.