Kirjallisuutta lukuun Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo
1959: Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. – SJ 1 s. 39–60.
Kittilä, Seppo
2000: Passiivin prototyypistä. – Pajunen, Anneli (toim.): Näkökulmia kielitypologiaan. Suomi. 186 s. 286–312. Helsinki: SKS.
Kiuru, Silva
1991: Joko potilaskin hoituu? – Kielikello 3/1991 s. 13–15.
Koivisto, Vesa
1991: Suomen verbikantaisten UtU-verbijohdosten semantiikkaa. Suomi. 161. Helsinki: SKS.
Kulonen, Ulla-Maija
1989: The passive in Ob-Ugrian. SUST. 203. Helsinki: SUS.
Laitinen, Lea
1995: Nollapersoona. – Vir. 99 s. 337–358.
Lyytikäinen, Erkki
1996: Kirjakielen kaksoispassiivi. – Vir. 100 s. 580–587.
Löflund, Juhani
1998: Suomen kirjoitetun yleiskielen passiivi. Turku: Åbo Akademis förlag.
Makkonen-Craig, Henna
2005: Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä: Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin. SKST 1026. Helsinki: SKS.
Mielikäinen, Aila
1984b: Rakenne saada (tulla) tehdyksi ~ tehtyä puhutussa kielessä. – Vir. 88 s. 136–138.
Nirvi, R. E.
1947: Passiivimuotojen aktiivistumisesta. – Suomi 104 s. 1–47. Helsinki: SKS.
Nuutinen, Olli
1981: Suomea suomeksi 2. Helsinki: SKS.
Pajunen, Anneli
1988: Verbien leksikaalinen kuvaus. HY:n yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 18. Helsinki: HY.
Pertilä, Laura
2000: Passiivimuotojen aktiivistuminen suomen kielessä. – SJ 42 s. 115–139.
Schlachter, Wolfgang
1986: Hat das Finnische ein Passiv? – Finnisch-Ugrische Forschungen 47 s. 1–144.
Shore, Susanna
1986: Onko suomessa passiivia? Suomi. 133. Helsinki: SKS.
Shore, Susanna
1988: On the so-called Finnish passive. – Word 39:3 s. 151–176.
Siitonen, Kirsti
1999: Agenttia etsimässä: U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana. TYSYKLJ. 63. Turku: TY.
Tommola, Hannu
1993: Ambipersoonainen suppressiivi: Diateesista suomessa ja virossa. – Yli-Vakkuri, Valma (toim.): Studia comparativa linguarum orbis Maris Baltici 1: Tutkimuksia syntaksin ja pragmasyntaksin alalta. TYSYKLJ. 43 s. 41–96. Turku: TY.
Tuomikoski, R.
1971: Persoona, tekijä ja henkilö. – Vir. 75 s. 146–152.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.