Kirjallisuutta lukuun Nollapersoona

Flint, Aili
1980: Semantic structure in the Finnish lexicon: Verbs of possibility and sufficiency. SKST. 360. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli
1975: Suomen sitä: Pragmatiikan heijastuma syntaksissa. – SJ 17 s. 25–41.
Hakulinen, Auli
1982a: Itse-sanan merkityksestä ja käytöstä. – Vir. 86 s. 43–57.
Hakulinen, Auli
1987a: Avoiding personal reference in Finnish. – Verschueren, Jef – Bertuccelli-Papi, Marcella (toim.): The pragmatic perspective: Selected papers from the 1985 International Pragmatics Conference. Pragmatics & Beyond, Companion Series. 5 s. 140–153. Amsterdam: John Benjamins.
Hakulinen, Auli
1988: Miten nainen liikkuu Veijo Meren romaaneissa. – Laitinen, Lea (toim.): Isosuinen nainen: Tutkielmia naisesta ja kielestä s. 56–70. Helsinki: Yliopistopaino.
Hakulinen, Auli – Karttunen, Lauri
2001 [1973]: Kadonneet henkilöt: Suomen kielen geneerisistä lauseista. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 13–28. Suomentanut Maria Vilkuna.
Laitinen, Lea
1992: Välttämättömyys ja persoona: Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. SKST. 569. Helsinki: SKS.
Laitinen, Lea
1995: Nollapersoona. – Vir. 99 s. 337–358.
Leinonen, Marja
1983: Generic zero subjects in Finnish and Russian. – Scando-Slavica 29 s. 143–161.
Leinonen, Marja
1985: Impersonal sentences in Finnish and Russian. Slavica Helsingiensia. 3. Helsinki: HY:n slaavilaisten kielten laitos.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Seppänen, Eeva-Leena
2000: Sinä ja suomalaiset: Yksikön toisen persoonan yleistävästä käytöstä. – Kielikello 3/2002 s. 16–18.
Setälä, E. N.
1973 [1880]: Suomen kielen lauseoppi. 16. painos. [Tarkistanut Matti Sadeniemi.] Helsinki: Otava. [S. 96]
Sorjonen, Marja-Leena
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins.
Vilkuna, Maria
1992: Referenssi ja määräisyys suomenkielisten tekstien tulkinnassa. Suomi. 163. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.