Kirjallisuutta lukuun Affektiset konstruktiot ja keinot

Besnier, Niko
1990: Language and affect. – Annual Review of Anthropology 19 s. 419–451.
Brown, Penelope – Levinson, Stephen C.
1987: Politeness: Some universals in language usage. Studies in interactional sociolinguistics. 4. Cambridge: CUP.
Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä . SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Forsberg, Hannele
1998: Suomen murteiden potentiaali: Muoto ja merkitys. SKST. 720. Helsinki: SKS.
Heinämäki, Orvokki
1976: Problems of basic word order. – Enkvist, Nils Erik – Kohonen, Viljo (toim.): Reports on text linguistics: Approaches to word order. Meddelanden från Stiftelsen för Åbo Akademi forskningsinstitut. 8 s. 95–106. Turku: Åbo Akademi.
Irvine, Judith T.
1990: Registering affect: Heteroglossia in the linguistic expression of emotion. – Lutz, Catherine A. – Abu-Lughod, Lila (toim.): Language and the politics of emotion s. 126–161. Cambridge: CUP.
Jakobson, Roman
1985 [1960]: Closing statement: Linguistics and poetics. – Innis, Robert E. (toim.): Semiotics: An introductory anthology s. 147–175. Bloomington: Indiana University Press.
Karlsson, Göran
1960: Numerustutkielmia: Kirjoituksia suomen kielen yksikön ja monikon käytöstä. TL. 19. Helsinki: SKS.
Kauppinen, Anneli
1998: Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto: Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista. SKST. 713. Helsinki: SKS.
Kiuru, Silva
1977: Suomen kielen kieltohakuiset verbit: Murreaineistoon perustuva syntaktis-semanttinen tutkimus. SKST. 335. Helsinki: SKS.
Kuiri, Kaija
1999: Ilmaus ”X on sellainen että Y” suomen puhekielessä. – Vir. 103 s. 378–401.
Labov, William
1984: Intensity. – Schiffrin, Deborah (toim.): Meaning, form and use in context: Linguistic applications. Georgetown University Round Table on language and linguistics. 1984 s. 43–70. Washington, DC: Georgetown University Press.
Laitinen, Lea
1988: Naiset ja roolit: Koti- ja ansioäitien keskustelu 1987. – Laitinen, Lea (toim.): Isosuinen nainen: Tutkielmia naisesta ja kielestä s. 159–184. Helsinki: Yliopistopaino.
Laitinen, Lea
1992: Välttämättömyys ja persoona: Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. SKST. 569. Helsinki: SKS.
Laitinen, Lea
1998: Dramaattinen preesens poeettisena tekona. – Laitinen, Lea – Rojola, Lea (toim.): Sanan voima: Keskusteluja performatiivisuudesta. TL. 160 s. 81–136. Helsinki: SKS.
Lampinen, Arja
1990: Suomen kielen kohteliaisuusstrategiat. – SJ 32 s. 77–92.
Lehtinen, Esa
2002: Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa. Acta Universitatis Tamperensis. 891. Tampere: Tampere University Press.
Lindström, Jan
1999: Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 617. [Studier i nordisk filologi 77.] Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
Lyons, John
1977: Semantics. [Volumes 1–2.] Cambridge: CUP.
Michaelis, Laura A. – Lambrecht, Knud
1996: Toward a construction-based theory of language function: The case of nominal extraposition. – Language 72 s. 215–246.
Moravcsik, Edith A.
1978: Reduplicative constructions. – Greenberg, Joseph H. – Ferguson, Charles A. – Moravcsik, Edith A. (toim.): Universals of human language 3: Word structure s. 297–334. Stanford: Stanford University Press.
Nirvi, R. E.
1947: Passiivimuotojen aktiivistumisesta. – Suomi 104 s. 1–47. Helsinki: SKS.
Ochs, Elinor – Schieffelin, Bambi
1989: Language has a heart. – Text 9 s. 7–25.
Raevaara, Liisa
1988: Keskustelun retorisesta toistosta. Laudaturtyö. HY, SKL.
Rantala-Ekholm, Kati
1999: Kiekko liikkuu, kiekko liikkuu: Jääkiekkovalmennuksen direktiiveistä. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Routarinne, Sara
2003: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. SKST. 903. Helsinki: SKS.
Sapir, Edward
1921: Language: An introduction to the study of speech. New York: Harcourt, Brace and Company.
Siiroinen, Mari
2001: Kuka pelkää, ketä pelottaa: Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa. SKST. 844. Helsinki: SKS.
Sorjonen, Marja-Leena
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins.
Tainio, Liisa
1996: Kannanotoista arkikeskustelussa. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 81–108.
Tannen, Deborah
1989: Talking voices: Repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse. Studies in interactional sociolinguistics. 6. Cambridge: CUP.
Tekoniemi, Outi
1998: Puhuttelu ja huomionkohdistimet lapsen ja isän välisessä keskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Teleman, Ulf – Hellberg, Staffan – Andersson, Erik
1999b: Svenska Akademiens grammatik 4: Satser och meningar. Stockholm: Svenska Akademien, Norstedts Ordbok.
Visapää, Laura
2002: Finiittiverbittömien infinitiivikonstruktioiden affektisista käytöistä ja rakenteesta. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Yli-Vakkuri, Valma
1978: ”Hän sanoi nimekseen Virtanen”: Erään päätteettömän objektityypin taustaa. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 306–322. Turku: TY.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.