Kirjallisuutta lukuun Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Kieliopillinen luonnos: Ehdoitus yhteisiksi termeiksi ja määritelmiksi.
1915. Komiteanmietintö 6. Helsinki: Keisarillisen Senaatin kirjapaino. [S. 49]
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Vilkuna, Maria
2000: Suomen lauseopin perusteet. 2., korjattu painos. KKTKJ. 90. Helsinki: Edita, KKTK.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.