Kirjallisuutta pykäliin 1059–1060

Ahlman, Erik
1933: Adverbeista. – Vir. 37 s. 137–159.
Erelt, Mati – Kasik, Reet – Metslang, Helle – Rajandi, Henno – Ross, Kristiina – Saari, Henn – Tael, Kaja – Vare, Silvi
1993: Eesti keele grammatika II: Süntaks. [Lisa: Kiri.] Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. [S. 122–129]
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo
1974: Lauseenvastikeoppia: Nykysuomen lauseenvastikkeiden ja niihin verrattavien rakenteiden selvittelyä. TL. 76. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo (toim.)
1977: Nykysuomen käsikirja. [Kirjoittajat: Alho Alhoniemi, Osmo Ikola, Päivi Rintala, Leena Tuominen.] Uudistettu laitos. Espoo: Weilin+Göös.
Matthews, P. H.
1981: Syntax. Cambridge textbooks in linguistics. Cambridge: CUP.
Quirk, Randolph – Greenbaum, Sidney – Leech, Geoffrey – Svartvik, Jan
1994: A comprehensive grammar of the English language. 12. painos. London – New York: Longman Group UK Limited. [Luvut 17.65–17.93]
Ravila, Paavo
1945: Lauseeseen liittyneet irralliset ainekset. – Vir. 49 s. 1–16.
Vilkuna, Maria
2000: Suomen lauseopin perusteet. 2., korjattu painos. KKTKJ. 90. Helsinki: Edita, KKTK. [Luku 6.3]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.