Kirjallisuutta pykäliin 1235–1260

Alhoniemi, Alho
1975: Eräistä suomen kielen paikallissijojen keskeisistä käyttötavoista. – SJ 17 s. 5–24.
1979: Suomen kielen l- ja s-sijojen oppositiosta. – Sanomia: Juhlakirja Eeva Kangasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979. TYSYKLJ. 9 s. 89–105. Turku: TY.
Lauerma, Petri
1989: l- ja s-sijojen spatiaalisen käytön opposition ontologista taustaa. – Nyyssönen, Heikki – Kuure, Olli (toim.): XV kielitieteen päivät Oulussa 13.–14.5.1988. Acta Universitatis Ouluensis, Series B, Humaniora. 14 s. 161–172. Oulu: OY.
Leino, Pentti
1989: Paikallissijat ja suhdesääntö: Kognitiivisen kieliopin näkökulma. – Vir. 93 s. 161–219.
Leino, Pentti – Helasvuo, Marja-Liisa – Lauerma, Petri – Nikanne, Urpo – Onikki, Tiina
1990: Suomen kielen paikallissijat konseptuaalisessa semantiikassa. Kieli. 5. Helsinki: HY, SKL.
Nikanne, Urpo
1989: On locative cases in Finnish. – Niemi, Jussi (toim.): Papers from the eleventh Scandinavian conference on linguistics, volume 1. Kielitieteellisiä tutkimuksia. 14 s. 147–164. Joensuu: Joensuun yliopisto, humanistinen tiedekunta.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Rahkonen, Matti
1977: Suomen paikanilmauksista. – Vir. 81 s. 21–52.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.