Kirjallisuutta pykälään 23

Heikkinen, Annika
1992: Lapinlahden murteen säilymisestä eri ikäpolvilla. Laudaturtyö. JY, suomen kielen ja viestinnän laitos.
Krook, Kristina
1999: Ensi tavun ie-, - ja uo-diftongien avartuminen suomen murteissa. TYSYKLJ. 62. Turku: TY.
Kurki, Tommi
1998a: Kui Kuivlahdel puhuta? Eurajoen vanhan murteen ja puhekielen vertailua sekä puhekielen ikäryhmittäisten ja sukupuolikohtaisten erojen tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
Rapola, Martti
1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. SKST. 283. Helsinki: SKS. [S. 359–362, 370–378]

Kirjallisuutta pykäliin 18–33

Häkkinen, Kaisa
1983: Suomen kielen äännerakenteen ominaispiirteistä. – Hakulinen, Auli – Leino, Pentti (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1: Näkökulmia kielen rakenteisiin. TL. 93 s. 39–56. Helsinki: SKS.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 81–141]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.