Kirjallisuutta pykälään 29

Kurki, Tommi
1998a: Kui Kuivlahdel puhuta? Eurajoen vanhan murteen ja puhekielen vertailua sekä puhekielen ikäryhmittäisten ja sukupuolikohtaisten erojen tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
1998b: Kielellinen vaihtelu ja muutos Alastaron murteessa: Suomen murteiden seuruututkimuksen Alastaron raportti. [Moniste.] Helsinki: KKTK.
Nahkola, Kari
1987a: Yleisgeminaatio: Äänteenmuutoksen synty ja vaiheet kielisysteemissä erityisesti Tampereen seudun hämäläismurteiden kannalta. SKST. 457. Helsinki: SKS.
Nuolijärvi, Pirkko – Sorjonen, Marja-Leena
2004: Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. Helsinki: KKTK.
Pajarinen, Jaana
1995: Liperin murre vuonna 1990 – Muuttuuko Kivenpyörittäjienkin kieli? Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Palander, Marjatta
1987: Suomen itämurteiden erikoisgeminaatio. SKST. 455. Helsinki: SKS.
Paunonen, Heikki – Mielikäinen, Aila – Suojanen, Matti
1976: Nykysuomalaisen puhekielen murroksen tutkimus: Esitutkimusraportti. Helsinki: Valtion humanistinen toimikunta.
Rapola, Martti
1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. SKST. 283. Helsinki: SKS. [S. 24–34]
Wiik, Kalevi
1997: Tämmöttös – Turun murteen kielioppi ja harjoituskirja. Turku: Becola.

Kirjallisuutta pykäliin 18–33

Häkkinen, Kaisa
1983: Suomen kielen äännerakenteen ominaispiirteistä. – Hakulinen, Auli – Leino, Pentti (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1: Näkökulmia kielen rakenteisiin. TL. 93 s. 39–56. Helsinki: SKS.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 81–141]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.