Kirjallisuutta pykälään 892

Hopper, Paul J. – Thompson, Sandra A.
1980: Transitivity in grammar and discourse. – Language 56 s. 251–299.

Kirjallisuutta pykäliin 891–894

Hakanen, Aimo
1972: Normaalilause ja eksistentiaalilause. – SJ 14 s. 36–76.
Helasvuo, Marja-Liisa
1996: Ollako vai eikö olla – Eksistentiaalilauseen subjektin kohtalonkysymys. – Vir. 100 s. 340–356.
Huumo, Tuomas
1999: Kieltolauseen partitiivisubjektin semantiikkaa. – SJ 41 s. 21–42.
Ikola, Osmo
1954: Suomen lauseopin ongelmia [I–III]. – Vir. 58 s. 209–245.
Jespersen, Otto
1924: The philosophy of grammar. London: Allen & Unwin.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 623–629]
Tiainen, Outi
1997: Suomen eksistentiaalilause – päättymätön tarina. – Vir. 101 s. 563–571.
Wiik, Kalevi
1974: Suomen eksistentiaalilauseiden ”subjekti”. Turun yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja. 13. Turku: TY.

Kirjallisuutta pykäliin 891–906

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [Luku 6]
Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Schot-Saikku, Päivi
1993: What makes Finnish different? Remarks on a sentence type theory of Finnisch. – Holmberg – Nikanne (toim.) 1993 s. 207–224.
Tiainen, Outi
1997: Suomen eksistentiaalilause – päättymätön tarina. – Vir. 101 s. 563–571.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS. [S. 155–175]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.