Kirjallisuutta pykäliin 922–924

Hakulinen, Auli
1982b: Subjektikategoria vai nominaalijäsenten subjektimaisuus? – Lauseenjäsennyksen perusteet. SKYJ. 9 s. 17–33. Turku: SKY.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Helasvuo, Marja-Liisa
1996: Ollako vai eikö olla – Eksistentiaalilauseen subjektin kohtalonkysymys. – Vir. 100 s. 340–356.
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Karlsson, Fred
1978: Nominaalilausekkeen tematiikka ja eksistentiaalilauseiden ongelma. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 293–305. Turku: TY.
1982: Kieliteorian relevanssi suomen kielen opetukselle. – Karlsson, Fred (toim.): Suomi vieraana kielenä s. 89–114. Porvoo: WSOY.
Kelomäki, Tapani
1997: Ekvatiivilause. SKST. 691. Helsinki: SKS.
Koski, Mauno
1969: Substantiiviseen nominatiivipredikatiiviin liittyvä lauseenjäsennysprobleemi. – Juhlakirja Paavo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969. Acta Universitatis Tamperensis A. 26 s. 90–101. Tampere: TaY.
Leino, Pentti
1982b: Suomen kielen lohkolause. Suomi. 124:2. Helsinki: SKS.
Numminen, Paavo
1959: Eräistä lauseenjäsennyksen seikoista. – SJ 1 s. 19–38.
Sands, Kristina – Campbell, Lyle
2001: Non-canonical subjets and objects in Finnish. – Aikhenvald, Alexandra Y. – Dixon, R. M. W. – Onishi, Masayuki (toim.): Non-canonical marking of subjects and objects. Typological Studies in Language. 46 s. 251–305. Amsterdam: John Benjamins.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS. [S. 147–155]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.