Asetelma 160: Lauseiden välisten semanttisten suhteiden merkitsimiä
Suhde Suhteen merkitsin
  Rinnastus- konjunktio Adverbiaali- konjunktio Partikkeli, adverbi, kiteymä Adpositio
Additiivinen ja, sekä, ‑kä, sekä – että, niin – kuin (-kin), kuin myös, ynnä, (sun)   lisäksi, ‑kin, paitsi – myös, myös, samoin, samaten, jopa, edes, vielä(pä), niin ikään, kanssa, saati, puhumattakaan … lisäksi ~ ohella ~ päälle
Disjunktiivinen tai, vai; eli, joko – tai   toisin sanoen, muuten, muutoin  
Kontrastiivinen mutta, kun taas, vaan kun taas, sitä vastoin, sen sijaan, puolestaan, toisaalta, pikemminkin, päinvastoin, paitsi, vain lukuun ottamatta
Temporaalinen kunnes silloin, sitten, milloin, jolloin, koska, ensin, toiseksi, lopulta, vihdoin, myöhemmin, asti, saakka … jälkeen, ennen, alkaen, lähtien
  kun, silloin kun, sitten kun, ennen kuin, kunhan, jahka
Kausaalinen sillä siksi, syystä että, kerta, kerran, siis, siten, joten(ka), näin (ollen), niinpä, näet, nimittäin, ‑hAn, niin, niin että, niin x että, siten että takia, tähden, vuoksi, johdosta, ansiosta, seurauksena, johtuen, varten
  koska, kun, jotta, että
Konditionaalinen   jos, ellei, jollei, mikäli, kun, kunhan, sikäli kuin siinä tapauksessa että, sillä ehdolla että, edellyttäen että sattuessa ~ tapauksessa
Konsessiivinen mutta vaikka, joskin, jos kohta tosin, kuitenkin, kumminkin, silti, sittenkin, joka tapauksessa, yhtä kaikki, sentään, toki, kylläkin, ainakin huolimatta
Vertaileva kuin ~ kun, ikään kuin   verrattuna ~ suhteutettuna, suhteessa (x:ään), nähden
Asetelmassa on konjunktiot sillä, kunnes ja kuin merkitty erityispiirteidensä vuoksi rinnastus- ja adverbiaalikonjunktioiden välimaastoon (» § 817819). Sitä vastoin ja sen sijaan ovat konnektiiveina kiteymiä; siksi ne eivät ole sarakkeessa adpositiot.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.