Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivilauseke ja komparaatio > § 612 Lyhyesti komparaatiomuodoista adjektiivilausekkeessa

§ 612 Lyhyesti komparaatiomuodoista adjektiivilausekkeessa

Komparatiivi- ja superlatiivijohdokset kuten kauniimpi, kaunein toimivat substantiivin määritteinä ja predikatiiveina siinä missä perusasteisetkin adjektiivit. Lausekkeenmuodostuksen kannalta komparatiivimuotoisissa adjektiiveissa on erityistä se, että niillä on täydennyksenään kuin-ilmaus tai partitiivi- tai elatiivisijainen lauseke (a). Yksilöivien superlatiivisten adjektiivien erityispiirteisiin kuuluu määrite kaikkein ~ kaikista (b) ja jälkimäärite tyyppiä (paras) mahdollinen. Komparaatiota ja komparaatiomuotojen erilaisia laajennuksia käsitellään luvuissa Komparaatioadjektiivit ja -adverbit » § 637645 sekä Lause täydennyksenä: Kuin-rakenteet » § 11721176.

(a)
– – toimikunta on kokoonpanoltaan hieman laajempi kuin edeltäjänsä. (E) | Polar Beat on aikaisempia malleja sirompi ja värikkäämpi, – –. (l) | Saku oli ollut meistä kahdesta aina kovakuntoisempi – –. (E)
(b)
Hotellin ravintolat eivät välttämättä ole kaikkein parhaita lounaspaikkoja. (l) | Isyys on minulle ehkä kaikista tärkein asia. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot