Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Refleksiivi- ja resiprookkipronominit > Refleksiivipronomini > § 729 Milloin itse on refleksiivipronomini?

§ 729 Milloin itse on refleksiivipronomini?

Refleksiivipronomini on sana itse, johon yleensä liittyy possessiivisuffiksi (kuitenkin » § 731). Refleksiivipronominilla ilmaistaan kahdesta saman lauseen samatarkoitteisesta ilmauksesta se, joka ei ole subjektina. Pronominilla on siis samassa lauseessa korrelaatti, jonka kieliopillista persoonaa pronominiin liittyvä possessiivisuffiksi edustaa; korrelaatti on yleensä subjekti ja tyypillisesti ihmisviitteinen. Refleksiivipronominin viittaussuhteista » § 14451455.

 
Korrelaatti   Refleksiivipronomini
Minä olen kertonut sinulle kaiken itsestäni.
Te taidatte olla tyytyväisiä itseenne.
Hän ei enää pystynyt hillitsemään itseään.
Miehet todistivat itseään vastaan.

Refleksiivipronominia käytetään pelkästään itsenäisen NP:n tavoin. Sen ainoa mahdollinen laajennus on kongruoiva määrite oma (» § 1456):

 
Ajattelin silloin vain (omaa) itseäni.

Sanalla itse on useita käyttöjä, joissa se ei ole refleksiivipronomini (» § 768769). Tällainen on esim. lauseessa Olen itsekin ajatellut samoin. Muita refleksiivisyyden ilmaisukeinoja ovat refleksiivinen possessiivisuffiksi (» § 1445) ja refleksiivijohdokset » § 334335. Jotkin refleksiivipronominin muodot ovat adverbistuneita: (puhua) itsekseen, (tapahtua) itsestään.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot