Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Adverbiaalit subjektiargumentin tulkinnassa > § 1327 Toimesta ja taholta -ilmaukset kertovat tekijästä

§ 1327 Toimesta ja taholta -ilmaukset kertovat tekijästä

Ilmisubjektin puuttuminen on yksipersoonaisen passiivin keskeinen piirre. Erityisesti hallintoa ja politiikkaa käsittelevissä teksteissä käytetään kuitenkin adverbiaaleja, jotka ilmaisevat tekijän. Keskeisiä ovat sanan toimesta tai taholta sisältävät lausekkeet (» § 689, 995). Tällaisen agenttiadverbiaalin sisältävä lause vastaa usein tarkalleen sellaista, jossa vastaava ilmaus on aktiivilauseen subjektina (a).

(a)
– – loput eli siis peräti 1500 kanteluista katsotaan oikeusasiamiehen toimesta aiheettomiksi. (l) vrt. Oikeusasiamies katsoo – – | Ministeriä pommitettiin Hartolassa yrittäjien sekä keskustavoittoisen yleisön taholta myös valtion tukimarkoista, palkkaperusteisten sivukulujen leikkauksesta sekä arvonlisäverosta. (l) vrt. Yrittäjät ja keskustavoittoinen yleisö pommittivat ministeriä.

Toimesta-lausekkeen NP viittaa usein instituutioon tai kollektiiviin, joka ymmärretään aloitteen tekijäksi tai teettäjäksi eikä konkreettiseksi suorittajaksi (b). Sama tosin voi koskea myös aktiivilauseen subjektia: Keski-Suomen Vesi- ja ympäristöpiiri ruoppaa rannat ja jokisuut. Myös ihminen käsitetään tällaisissa lauseissa helposti aloitteen tekijäksi tai teettäjäksi (c).

(b)
Ruopattavat rannat ja jokisuut selvitetään ja ruopataan Keski-Suomen Vesi- ja ympäristöpiirin toimesta. (l) | Pääselitys eläkeläisköyhyydelle tai nälälle tulee korkeista sairauskulumenoista. Niitä on tämän hallituksen toimesta nostettu. (l) | Paperiliiton Tampereen osasto neljän jäsenten mielestä vastakkainasettelu on luotu ulkopuolisten toimesta ja osin harhaisten mielikuvien perusteella. (l)
(c)
Denardin toimesta Komoreille perustettiin väliaikainen sotilashallitus, jota johtaa verraten tuntematon kapteeni Jakub Kombo. (l) | Tiesin, että Krestovskin saarelle oli ruhtinas Beloselski-Belozerskin toimesta rakennettu poolokenttä. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot