Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon vaikutusala > Kiellon vaikutusala yhdyslauseissa > § 1621 Kielto ja adverbiaalilause: En valinnut sitä, koska...

§ 1621 Kielto ja adverbiaalilause: En valinnut sitä, koska...

Alisteinen adverbiaalilause sisältyy hallitsevan lauseen kiellon vaikutusalaan. Selvintä tämä on silloin, kun adverbiaalilausetta seuraa pätevän vaihtoehdon tarjoava vaan-lause.

 
Tutkimus ei ole puolueetonta, jos tutkija niin väittää, vaan vasta jos tiedeyhteisö tutkimusta arvioidessaan tunnustaa sen puolueettomaksi. (a) ’ei: [tutkimus on puolueetonta, jos tutkija niin väittää]’
 
– – ammattirikollisetkaan eivät vihaa poliiseja, koska nämä ovat poliiseja, vaan sen vuoksi, millaisia poliiseja nämä ovat. (l)ei: [rikolliset vihaavat poliiseja koska nämä ovat poliiseja]’

Näissä esimerkeissä ei varsinaisesti kielletä hallitsevan lauseen ilmaisemaa asiaintilaa vaan adverbiaalilauseen esittämä ehto- tai syysuhde siihen. Myös ilman vaan-jatkoa adverbiaalilauseen integroituminen hallitsevaan kieltolauseeseen saattaa ilmetä siinä, että yhdyslause muodostaa yhden puhetoiminnon, yhden kokonaisuuden. (» § 11141116.)

 
Mutta en olisi kertonut vaikka olisin tiennytkin. (k) ’ei: [olisin kertonut, vaikka olisin tiennyt]’ | Valitettavasti yksikään mainituista tutkimuksista ei sisällä riittävän suurta aineistoa, jotta identtisen perimän osuudesta tai suhteesta ympäristöoloihin voitaisiin tehdä tilastollisia päätelmiä. (l)ei: [sisältää riittävän suuren aineiston, jotta…]’

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot