Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > § 872 Lausemaisten rakenteiden ominaisuuksia

§ 872 Lausemaisten rakenteiden ominaisuuksia

Lausemaisia rakenteita voidaan verrata lauseen eräiden keskeisten ominaisuuksien suhteen ns. täydelliseen lauseeseen, jossa on persoonamuotoinen finiittiverbi. Asetelmassa 138 verrataan tiivistetysti lauseen ja pykälissä 873878 käsiteltävien lausemaisten rakenteiden ominaisuuksia. Finiittiverbillisellä lauseella on kaikki vasemmanpuoleisessa sarakkeessa luetellut ominaisuudet. Jotkin semanttisista tai rakenteellisista ominaisuuksista kuten modaalisuus tai erikoislausetyypit ovat ilmaistavissa vain lauseella, toisia kuten esim. persoonaa myös muilla lausemaisilla rakenteilla, joskin muilla keinoin.

Asetelma 138: Lauseen ominaisuuksia eri rakenteissa
Ominaisuus Rakenne
  Lause Partisiippi-
lauseke
Infinitiivi-
lauseke
Status-
rakenne
Verbikan-
tainen NP
Modaalisuus +
Kielto verbi -mAtOn -mAttA
Tempus tai aikasuhde tempus aikasuhde
Temaattinen sanajärjestys +
Erikoislausetyypit + +
Subjekti sijanvaiht. GEN GEN NOM/PAR GEN
Persoona pers.pääte POS (POS) POS
Passiivi + + -(t)tAessA
Aspekti + +

Asetelmasta puuttuvat sellaiset finiittiverbilliset lauseet, jotka ovat toisessa lauseessa jäseninä. Näitä ovat adverbiaalilauseet sekä subjektina ja objektina esiintyvät lauseet. Ne ovat kieliopillisesti ja tekstuaalisesti alisteisia hallitsevalle lauseelle tai sen jollekin jäsenelle, ja näin ollen niiltä puuttuu joitakin itsenäisen lauseen ominaisuuksia: modaalisia vaihtoehtoja, tiettyjen partikkeleiden käyttömahdollisuus, prosodisia ominaisuuksia sekä sanajärjestyksen tekstuaalisia vaihtoehtoja (» § 884). Rinnasteisen yhdyslauseen jälkiosat ovat usein tavalla tai toisella elliptisiä (» § 873874) ja sillä tavoin rinnastuksen alkuosasta riippuvaisia.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot