Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiivisyys nominaalisen lausekkeen sisällä > Partisiippi- tai adjektiivilauseke substantiivin määritteenä > § 1454 Tulkinta juontuu lausekkeen tarkoitteesta

§ 1454 Tulkinta juontuu lausekkeen tarkoitteesta

Refleksiiviaines voi sisältyä substantiivia määrittävään partisiippi- (a) tai adjektiivilausekkeeseen (b). Esimerkkiryhmien (a–b) tapauksissa on refleksiiviaineksen korrelaattina lausekkeen edussana. Korrelaatti ja refleksiiviaines ovat siis samassa lauseenjäsenessä.

(a)
Hevostensa rääkkäyksestä tuomittu mies (l) | Valioliigauraansa aloitteleva Suomen maalijyrä Mika-Matti Paatelainen (l) | [Ennen toisiaan vastaan taistelleiden sotajoukkojen] yhdistäminen (l) | On ihme, että [pelkojensa keskellä elävän kansanedustajan] persoonallisuus kestää hajoamatta palasiksi. (l)
(b)
Maineensa veroinen tykki. (l) | [Ominaisuuksiinsa nähden edullinen laite] kytketään ohjelmalähteen ja erillisten päätevahvistimien väliin, – –. (l) | [Vastustajaansa rutinoituneempi Suomen mestari] teki sen viemällä avauserän 23 minuutin taistelun jälkeen 15–12. (l)

Refleksiiviaines voi sisältyä lausekkeeseen myös ilman korrelaattia, kun se on substantiivisesti käytetyn partisiippi- tai adjektiivilausekkeen täydennyksessä tai määritteessä (c), joskus muutenkin (d).

(c)
Surmansa saanut oli 60-vuotias. (l) | Työpaikkansa menettäneiden määrää kasvattaa perisaksalainen irtisanomiskauden loppuminen vuosineljänneksen loppuun – –. (l) | Asemansa ja persoonansa puolesta dynaamisimmat uskovat niihin. (l)
(d)
Instrumenttiensa virtuoosit [tunnetut jazz-muusikot] pärjäävät raakileidenkin kanssa. (l) | Ivar Raidam on ehkä tunnetuin virolainen rallikuski. Maansa moninkertainen rallimestari käskee N-ryhmän Escort Cosworthia. (l) | Aikansa muotitermeille on yhteistä ainakin yksi asia; – –. (l)

Näissä refleksiiviaines saa tulkintansa lausekkeen tarkoitteesta. Esimerkiksi NP:tä maansa rallimestari käytettäessä kyse on sen ihmisen kotimaasta, johon NP:llä viitataan.

Vaikka refleksiiviaines yleensä saa tulkintansa adjektiivi- tai partisiippilausekkeen sisällä (e), myös lauseen subjekti voidaan tulkita sen korrelaatiksi (f):

(e)
Hän kunnioittaa [itsensä tuntevaa ~ ulkonäöstään huolehtivaa naista]. | Näin presidenttipari tutustui [Meripäivänsä avanneeseen kaupunkiin] mereltä. (l) | Kaikki ranskattaret Phnom Penhissä olivat lukeneet Paris Matchinsa ja seuranneet sydän sykkyrällä [isänsä näköisen sankarin] uraa. (k)
(f)
Hän rakastui [itseään nuorempaan ~ tyttärensä ikäiseen naiseen]. | Kansliapäällikkö halveksi miestä koko loppuikänsä luonnehtien häntä kansliapäällikköaikansa tyhmimmäksi oikeusministeriksi. (l)

Kun adjektiivi- tai partisiippilauseke on predikatiivina, hallitsevan lauseen subjekti on ainoa mahdollinen korrelaatti (g). Substantiivilausekkeen sisäinen viittaus on puolestaan ainoa mahdollisuus, kun lauseke on itse subjektina (h).

(g)
Tampereen Teatterin Päätalo-näytelmä on esikuvansa näköinen hyvässä ja pahassa. (l)
(h)
[Kukaan itseään kunnioittava nainen] ei tee noin. | Hän meni talliin jossa [jalkansa loukannut hevonen] seisoi pilttuussa. (k)

Huom. Agenttipartisiippilausekkeessa olevaa refleksiiviainesta voi sitoa joko partisiipin genetiivisubjekti tai hallitsevan lauseen subjekti:

 
Mikko katseli [veneen jälkeensä jättämää] vanaa. | Mikko kauhisteli [törmäyksen veneelleen aiheuttamaa] vauriota.

Genetiivisubjektin refleksiiviaines tulkitaan kuin mikä tahansa partisiippilausekkeen jäsen. Ilmauksessa äitinsä hylkäämä lapsi on kyse lapsen äidistä. Ilmauksen törmäyksensä aiheuttama sotku possessiivisuffiksi taas saa tulkintansa partisiipin ulkopuolelta: Hän kauhisteli törmäyksensä aiheuttamaa sotkua.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot