Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Imperatiivi > § 1591 Imperatiivilauseen deonttisuus

§ 1591 Imperatiivilauseen deonttisuus

Imperatiivimodus on käskylauseen verbin muoto, joka edustaa deonttista modaalisuutta. Käsky- eli imperatiivilause on prototyyppinen tapa muodostaa direktiivi, jolla puhuja käskee, kehottaa, pyytää, antaa luvan tai neuvoo. Imperatiivia käsitellään lähemmin luvussa Imperatiivi ja muut direktiivit. Imperatiivin ilmaisema velvoite tai lupa on aina lähtöisin tilanteesta, direktiivin esittäjästä (a), kun taas muilla keinoin osoitetun deonttisuuden lähteenä on useammin normi, tapa, laki tai jokin muu tilanteen ulkopuolinen auktoriteetti (b). Oletukseen, hypoteettisen tilan esittämiseen voidaan käyttää imperatiivin monikon 1. persoonaa, morfologista passiivia tai jussiivia (c) (» § 1666).

(a)
Odota vähän. | Tulkaa sisälle. | Ottakoot kaikki tavarat mukaansa. | Älä sitten puhu tästä kenellekään.
(b)
Opiskelijoiden täytyy valmistua viidessä vuodessa. | Tässä pitää olla allekirjoitus. | Toisen maalle tulta ei saa tehdä ilman lupaa. (A)
(c)
Olettakaamme esimerkiksi, että psykologi A väittää, että älykkyydestä periytyy noin 70 %. (E) ~ oletetaan | Olkoon kolmion ABC ympäri piirretyn ympyrän säde R.

Ei-direktiivisiä merkityksiä imperatiivilauseella on varsinkin yhdyslauseen osana. Kun imperatiivilause esiintyy yhdyslauseen alkuosana, se ilmaisee ehtoa eli on jos – niin ‑konstruktion veroinen (d) (myös » § 1133). Jussiivi toimii luvan, velvollisuudesta vapauttamisen merkityksessä konsessiivista sivulausetta vastaavissa tapauksissa (e).

(d)
Ottakaa minut mukaan, niin saatte luotettavan turvamiehen. (k) ’jos otatte minut mukaan, niin saatte luotettavan turvamiehen’
(e)
Olkoon vain puheenjohtaja, minä en häntä usko. ’vaikka hän onkin puheenjohtaja’ | Suomalaiset taitavat olla vähän kateellisia meille, mutta olkoot vain, siihen heillä on meidän lupa! (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot