Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Vokaalit sanan rakenteessa > Diftongit eli tavunsisäiset vokaalijonot > Diftongit ja niiden vastineet puhutussa kielessä > § 23 Diftongin väljentyminen ja reduktio: miäs, päevä

§ 23 Diftongin väljentyminen ja reduktio: miäs, päevä

Väljenevät diftongit ie, uo ja voivat esiintyä länsimurteissa ja muussakin puhutussa kielessä edelleen väljentyneinä, jolloin niiden jälkikomponenttina on puolisuppean sijasta puoliväljä (ɛ, ɔ) tai väljä vokaali.

 
miɛs ~ miäs | hiɛno ~ hiano | kuɔli ~ kuali

Lounaisissa (a) ja savolaismurteissa (b) ja paikoin pohjoispohjalaisissakin murteissa voivat suppenevien diftongien jälkikomponentit i, u ja y esiintyä väljentyneinä. Tuloksena on e- tai O-loppuinen diftongi taikka pitkä vokaali. Tätä ilmiötä kutsutaan diftonginreduktioksi. Lounaismurteissa diftongin jälkikomponentti on alkukomponenttia pitempi; savolaismurteissa taas alkukomponentti on pitempi.

(a)
päèv | sra | löèretti ~ lööretti (Eurajoki)
(b)
päòe | làolettaa ’lauletaan’ | laaluja ’lauluja’ | kòʊlul lopettajàessiiŋkkii (Lapinlahti)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot