Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Eksklamatiiviset lausumat > Väitelauseet ja affektisuus > § 1714 Affektisen tulkinnan ehtoja

§ 1714 Affektisen tulkinnan ehtoja

Väitelausen prototyyppinen tehtävä on ilmaista jokin asiaintila, jonka paikkansapitävyyteen sen puhuja on sitoutunut (» § 887). Affektiseksi konstruktioksi kiteytyneen väitelauseen funktio ei ole ensisijaisesti asiaintilan kuvaaminen vaan puhujan subjektiivisen suhtautumisen välittäminen. Indikatiivimuotoista väitelausetta, joka koostuu pelkästä verbistä täydennyksineen ja määritteineen, ei voi neutraalilla prosodialla esitettynä käyttää affektisessa merkityksessä (Vedessä on taas sitä sinilevää), elleivät täydennykset ja määritteet sisällä affektisia leksikaalisia aineksia (Vedessä on taas sitä karmeeta ~ vitun sinilevää). Väitelause vaatii vähintään prosodista merkitsemistä, jotta se tulkittaisiin affektisesti (Vedessä on taas sitä sinilevää). Eräisiin verbiliittoihin liittyy harkitsemattomuuden piirre, joka voi saada affektisia tulkintoja: Mitäs oikein menit sanomaan sellaista; Tulin puhuneeksi varomattomasti.

Keskeisiä morfosyntaktisia affektisia elementtejä ovat ekspletiiviset pronominit (» § 1715) ja tietyt partikkelit (» § 1717). Niin ikään lohkeamaan tai sanajärjestykseen (verbialkuisuuteen) voi tietyissä konteksteissa liittyä affektinen tulkinta (» § 1715).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot