Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivin ominaisuuksia sisältäviä verbiliittoja > § 1342 Työ tuli tehdyksi vs. Tuli tehtyä moka

§ 1342 Työ tuli tehdyksi vs. Tuli tehtyä moka

Verbiliittoon tulla tehtyä ~ tehdyksi kuuluu tulla-apuverbi ja passiivinen TU-partisiippi (a) tai siitä kiteytynyt TUA-infiniitti (b) (» § 453). Rakenne eroaa tulla-verbillisestä muutospassiivista (» § 13331334) merkitykseltään: se esittää teon sitä jälkikäteen katsovan näkökulmasta ja antaa ymmärtää, että teko ei ole täysin tekijän tietoisuudessa tai tarkoituksena. Toisin kuin muutospassiivi, rakenne ei rajoitu transitiiviverbeihin (a–b).

(a)
Asumme Porvoossa ja taksimatka Helsinkiin ja takaisin on niin kallis, että harvoin tulee lähdetyksi. (l) | Silloin tuli juhlituksi koko rahalla. (l)
(b)
Teiskosta ja Aitolahdesta puhutaan usein, mutta harvoin sinne tulee tuosta vain lähdettyä. (l)

Muutospassiivilla ja tulla tehtyä ~ tehdyksi ‑rakenteella on yhteisen muodon lisäksi yhteinen merkitysydin: tekijän taka-alaistaminen. Translatiivillisena rakenne on muodoltaan samanlainen kuin tulla-verbillinen muutospassiivi (c, d).

(c)
– – että suunnittelu tuli aloitetuksi liian myöhään. (l) | – Oli hyvä kun kinkku tuli ostetuksi eilen. Sen sai vielä halvalla. (l)
(d)
Pikastartista huolimatta kaikki [häävalmistelut] järjestyi. Majakosken kartano tuli koristelluksi, juhlateltta pystytetyksi, videokasetit hankituiksi, juomat ostetuiksi, kaksi sikaa savustetuiksi ja ohjelmalehtiset painatetuiksi. Tuuli löysi puvun ja Pasi vuokrasi frakin. (L)

Jälkikäteisnäkökulmaa implikoiva ’tulla tehtyä’ ‑tulkinta syntyy varsinkin tapauksissa, joissa teon seuraukset ovat kielteisiä tai käyvät ilmi vasta jälkeenpäin (c), muutospassiivin tulkinta taas silloin, kun vaikutukset ovat tavoiteltuja (d). Kahden tulkinnan raja voi kuitenkin olla häilyvä. Jos apuverbi on muussa kuin yksikön kolmannessa persoonassa tai jos partisiippi on monikollisen subjektin yhteydessä monikossa, rakenne tulkitaan muutospassiiviksi (e).

(e)
Me tulemme ~ he tulevat valituksi ~ valituiksi uudelleen.

Tulla tehdyksi ~ tehtyä ‑rakenteen patientti-NP on objektina, ei kieliopillisena subjektina. Tätä osoittaa kiellosta tai rajaamattomasta aspektista johtuva partitiivi:

(f)
Ei hän oikein osaa sanoa, miksei emäntää ole tullut hankituksi. (l) | Mirja Karvanen – – sanoi vain, ettei asiaa ole tullut isommin tuolta kantilta mietityksi. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot