Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Verbikantaiset substantiivit määritteineen > § 878 Koiran kiljuminen, huulilta luku, asian virallinen selitys

§ 878 Koiran kiljuminen, huulilta luku, asian virallinen selitys

Verbeistä muodostetut teonnimet kuten ajaminen, karsinta, voivottelu, alustus sekä jA-tekijännimet säilyttävät osan verbin täydennyksistä ja määritteistä ja ovat tässä suhteessa lausemaisia (» § 223, 560561).

 
Lause Verbikantainen substantiivi
Koira kiljuu tuskasta. koiran kiljuminen tuskasta
Kaupunki päätti korottaa vuokria. kaupungin päätös vuokrien korotuksesta
Setälä astui virkaan juhlavasti. Setälän juhlava virkaan astuminen
Kun lukee huulilta, se tukee viittomia. Huulilta luku tukee viittomia.
Asia selitettiin virallisesti. asian virallinen selitys
Rinnettä epäillään veropetoksesta. Rinteeseen kohdistunut epäily veropetoksesta
Äitini puhuu viimeisenä. Viimeinen puhuja on äitini.

Tällaisia verbikantaisia substantiivilausekkeita voi usein vastata A-infinitiivilausekin, esim. subjektina (Mitä hyödyttää valittaa epäkohdista ~ epäkohdista valittaminen?), objektina (Pelkään lentämistä ~ lentää) tai adverbiaalitäydennyksenä (Tykkäätkö uida avannossa ~ avannossa uimisesta?). Laajennukset ovat kuitenkin NP:n edellyttämässä muodossa eli vastaavan finiittisen lauseen subjekti (a) ja objekti (b) edustuvat teonnimen sisältävässä lausekkeessa genetiivimääritteenä.

(a)
äidin hymyily | takin kastuminen | kansanjoukkojen hurraus
(b)
laitteen säätö | palkintojen jako | taulujen ripustus | iltapuvun teettäminen

Toisin kuin infinitiivit, verbikantainen substantiivi voi taipua kaikissa sijoissa (c) ja saada myös substantiivin määritteitä (d) (teonnimien leksikaalistumisesta tarkemmin » § 224225). Substantiiville ominaisesti niillä esiintyy adjektiivimäärite, marginaalisesti myös sti-johtiminen adverbimäärite (e).

(c)
Vuokralla asumisessa on tiettyjä ongelmia. | Pidän tavattomasti vuokralla asumisesta.
(d)
eilisessä alustuksessa | tästä ratkaisusta | virallisella vierailulla | viiden vuoden rangaistukseksi
(e)
Setälän juhlava virkaan astuminen | asian virallinen selitys | Kyllä minä kauniisti laulamista kestän.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot