Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiivisyys infiniittisissä rakenteissa > § 1453 Vaihtoehtoisia tulkintoja ja yksitulkintaisuutta

§ 1453 Vaihtoehtoisia tulkintoja ja yksitulkintaisuutta

Eräissä tapauksissa refleksiiviaines voi saada tulkintansa joko infiniittirakenteen tai koko lauseen subjektista. Tällaisia ovat referatiivi- ja permissiivirakenne, joilla on genetiivisubjekti, sekä vaikuttamista ilmaiseviin verbeihin liittyvät MA-infinitiivirakenteet, joiden subjekti samastuu hallitsevan rakenteen objektiin (» § 501). Anaforisen pronominin korrelaatiksi tulkitaan aina etäisempi eli hallitsevan verbin subjekti.

 
Refleksiivinen Anaforinen
Aki ei antanut [Mian pilata esitystään]. Aki ei antanut [Mian pilata hänen esitystään].
Aki näki [Mian kulkevan pihansa poikki]. Aki näki [Mian kulkevan hänen pihansa poikki].
Aki kielsi Miaa [hakemasta tavaroitaan]. Aki kielsi Miaa [hakemasta hänen tavaroitaan].

Rakenteellisesti kaksiselitteisten tapausten tulkinta ratkeaa yleensä asiayhteydessä: esimerkkiryhmän (a) lauseissa korrelaattina on infiniittirakenteen ja ryhmän (b) lauseissa koko lauseen subjekti. Kun infiniittisen rakenteen subjekti on elotontarkoitteinen, hallitseva subjekti on odotuksenmukaisempi korrelaatti (b). Vaikuttamisverbin objekti on taas tyypillisesti elollinen ja sen subjekti voi olla elotonkin, joten refleksiiviaineksen korrelaatiksi ymmärretään useimmiten infiniittirakenteen subjekti (c). Jos vaikutuksenalaista henkilöä ei panna ilmi, korrelaatiksi tulkitaan hallitseva subjekti (d).

(a)
Tohtori sanoi lissabonilaisen sairaalan hoitaneen tehtävänsä ihan hyvin. (k) | Käly pani hänet aina ruokansa edestä tekemään navettatöitä. (k)
(b)
Samalla hetkellä hän tuntee voimien palaavan jäseniinsä. (k) | Mutta odottamaton auttaja ei antanut Brychanin suuren koon pelottaa itseään. (k)
(c)
– – jokin poikkeuksellisen sattuva tai toistuva kysymys panee kirjailijan puolustamaan itseään ja ratkaisujaan tai kehittämään uusia ideoita. (k)
(d)
Ecer pyysi kertomaan isästään. (k) | En enää ihmettele, että Jumala kieltää tekemästä kuvaa itsestään. (k)

Monet refleksiivisen possessiivisuffiksin sisältävät ilmaukset sallivat vain yhden mahdollisen korrelaatin; tällaisia ovat kohdassa (e) luetellut verbi-idiomit. Myös kun puheena ovat toiminnot, joita voi tehdä vain itselleen, vain lähin subjekti voi sitoa possessiivisuffiksia (f). Toisaalta on lähimmän subjektin pois sulkevia ilmauksia. Niitä ovat intransitiiviverbit, joihin liittyy esim. ilmaus kanssaan, perässään, mukanaan tai rinnallaan, samoin käydä kimppuunsa (g).

(e)
jatkaa matkaansa, kuulla kunniansa, puhua läpiä päähänsä, pitää hallussaan, pyörtää puheensa, saada alkunsa ~ palkkansa ~ rangaistuksensa ~ surmansa, saada päähänsä; saada ~ ottaa haltuunsa ~ valtaansa ~ käyttöönsä ~ tietoonsa, saada tahtonsa läpi ~ äänensä kuuluviin ~ aikansa kulumaan ~ kyynelet silmiinsä, saavuttaa tavoitteensa, tehdä parhaansa, tulla tajuihinsa ~ järkiinsä, viettää aika(a)nsa
(f)
Lääkäri kertoi potilaan tulleen tajuihinsa ~ haukkoneen henkeään. | Äiti kielsi Mikkoa nyrpistämästä nenäänsä. | Peikot antoivat lasten jatkaa matkaansa.
(g)
Hän esti miestä käymästä kimppuunsa ~ luonaan. | Hän pyysi tyttöä pakenemaan kanssaan. | Mies opetti koiraa kulkemaan rinnallaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot