Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Eksklamatiiviset lausumat > Yleistä > § 1712 Mitä on eksklamatiivisuus?

§ 1712 Mitä on eksklamatiivisuus?

Toisin kuin interrogatiivi- tai imperatiivilauseilla, eksklamatiivilauseella ei ole yhtä prototyyppistä, tietyn syntaktisen rakenteen sisältävää asua, vaan useampia erilaisia kiteytyneitä variantteja. Toisin kuin interrogatiivisuus tai imperatiivisuus, ”eksklamatiivisuus” on näin ollen pikemminkin puhefunktion kuin tietyn (modaalisen) lausetyypin nimitys. Lausemuotoisista ilmauksista puhefunktioltaan yksiselitteisimmin eksklamatiiveja ovat tietynlaiset kysymyssanoilla alkavat ilmaukset (» § 1713).

Puhefunktioltaan eksklamatiivinen lausuma asettaa puheena olevan asian tai asiaintilan jonkin ominaisuuden suhteen asteikolle ja esittää arvion, että kyseisessä tapauksessa ominaisuutta on tavanomaista enemmän tai että asiaintila jossain suhteessa poikkeaa sopivasta tai odotuksenmukaisesta. Interrogatiivimuotoista eksklamatiivi-ilmausta käytetään jonkin asiaintilan päivittelemiseen tai hämmästelemiseen eikä sitä koskevan kysymyksen esittämiseen:

 
Millainen ilma siellä onkaan! [tavallista tai odotettua kauniimpi tai rajumpi ilma] vrt. [aito kysymys:] Millainen ilma siellä on?

Eksklamatiivisessa tehtävässä käytettyjä deklaratiivilauseita on useaa tyyppiä. Selvimpiä tapauksia ovat tietyt verbialkuiset väitelauseet (a) (» § 1716). Toista tyyppiä edustavat lausumat, jotka alkavat lausumapartikkeleilla (b) (» § 1717). Lisäksi on monenlaisia sana- ja lauseketason valintoja, jotka tekevät väitelauseesta puhetoiminnoltaan eksklamatiivisen. Vuorovaikutuksen kannalta esimerkkien (a–b) ilmaukset ovat kannanottoja, jotka yleensä edellyttävät toiselta puhujalta vastaavantyyppistä lausumaa jatkoksi. (Näistä tarkemmin » § 1212.)

(a)
Onpa täällä kuuma! | On siinä pojalla tekemistä.
(b)
Että siellä oli tylsää! | Jospa minäkin pääsisin mukaan.

Imperatiivilausumilla on affektista käyttöä esim. reaktiivisissa fraaseissa tyyppiä Älä ny(t) (ihmeessä), Katos vaan (» § 1723) sekä ironisissa kommenteissa kuten Ota siitä selvä (» § 1724).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot