Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat > Liitepartikkelit > Liitepartikkelin paikka > Liite yhdyssanassa > § 136 Muunlainenkin ~ muunkinlainen

§ 136 Muunlainenkin ~ muunkinlainen

Liite kiinnittyy yleensä yhdyssanan loppuun. Kuitenkin genetiivialkuisissa (i)nen-yhdysadjektiiveissa liitteet ‑kin ja ‑kAAn voivat kiinnittyä joko sanan loppuun tai määriteosan perään (» § 428 ryhmä c).

 
toisenlaisiakin ~ toisenkinlaisia (l) | muunmaalaisiakin ~ muunkinmaalaisia (l) | tämänpäiväisetkin ~ tämänkinpäiväistä (l) | tämänkertainenkaan ~ tämänkäänkertainen (l)

Sijainti yhdyssanan lopussa on liitteelle yleisempi ja monissa tapauksissa yksinomainenkin. Sijaintipaikan vaihtelua vastaa liitteen mahdollisuus kiinnittyä NP:ssä joko edussanaan tai määritteeseen (» § 134). Tässä käsiteltävät sanayhtymät edustuvat herkästi kahtena eri sanana, jos liite sijoittuu yhtymän ensimmäiseen jäseneen tai ensimmäisenä jäsenenä on substantiivi, esim. tämänkin näköinen, pojan näköinenkin ~ pojankin näköinen.

Huom. Liitteen sijainnin vaihtelu koskee myös päin-loppuisia yhdysadverbeja, esim. eteenkinpäin ~ eteenpäinkin, toisinkinpäin ~ toisinpäinkin (skt).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot