Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Modaaliset lausetyypit > Deklaratiivi- eli väitelause > § 887 Väitelauseen ominaisuuksia

§ 887 Väitelauseen ominaisuuksia

Väitelauseella eli deklaratiivilauseella ei ole mitään yhtä prototyyppistä tehtävää kuten muilla lausetyypeillä, ja sen puhefunktio käy ilmi viime kädessä asiayhteydestä. Voidaan silti karkeistaen sanoa, että väitelauseen ensisijainen tehtävä on kuvata asiaintiloja: tekoja, tapahtumia ja tiloja. Semanttiselta kannalta väitelause ilmaisee proposition, joka voi olla tosi tai epätosi. Kieliopilliselta kannalta väitelause on lausetyyppi, jolla on kaikki finiittiverbiin liittyvät persoona‑, tempus- ja modusvaihtoehdot. Edelleen väitelauseessa ovat mahdollisia kaikki erikoislausetyypit, ja se voi vapaasti mukautua kaikkiin kontekstinkin edellyttämiin sanajärjestysvaihtoehtoihin. Yhdyslauseessa väitelause voi olla yhtä hyvin hallitsevana kuin alisteisena.

 
Persoona: Minä tulen Porvoosta. | Te tulette Porvoosta.
 
Tempus: Hän tuli Porvoosta. | He ovat tulleet Porvoosta.
 
Modus: Hän tullee ~ lienee tullut Porvoosta. | He olisivat tulleet Porvoosta.
 
Sanajärjestys ja erikoislausetyyppi:Porvoosta hän tuli. | Tulevathan he Porvoosta. | Mehän Porvoosta tulemme. | Porvoossa on kirjailijoita. | Porvoosta tulee Helsingin lähiö. | Porvoolla on hyvä maine | Minua tympäisee Porvoossa asuminen. | Tulee kylmä.
 
Yhdyslauseen osa:Väitetään, että he tulevat Porvoosta. | Tässä on sitten taas kyllä joku, joka väittää tulevansa Porvoosta. | He ovat hyviä, koska tulevat Porvoosta. | Kun saavutaan Porvooseen, käännytään heti vasemmalle.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot