Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus > Rinnasteisten lausekkeiden monitulkintaisuus > § 1087 Adjektiivimääritteen vaikutusala

§ 1087 Adjektiivimääritteen vaikutusala

Rinnasteiset lausekkeet saattavat olla rakenteeltaan monitulkintaisia. Esimerkiksi adjektiivimäärite voi määrittää joko seuraavaa substantiivia tai rinnasteisten substantiivien liitosta. Rakenteen perusteella molemmat tulkinnat ovat mahdollisia, mutta lauseen sisältö ohjaa tulkintaa niin, että adjektiivi määrittää vain ensimmäistä substantiivia (a) tai toisaalta molempia (b).

(a)
Lipposen ei tarvitse hävetä, sillä voimakkaat naiset ja venäläiset ovat johtaneet aina Suomea. (l)
 
Mahdolliset tulkinnat: [voimakkaat naiset] ja venäläiset ~ voimakkaat [naiset ja venäläiset]
(b)
Lähimpänä kuuluisien Mikojen ja JJ:n jalanjälkiä on kauden alkaessa tamperelainen Risto Virtanen, – –. (l)
 
Mahdolliset tulkinnat: kuuluisien [Mikojen ja JJ:n] ~ [kuuluisien Mikojen] ja JJ:n

Kaksitulkintaisuus on mahdollista myös disjunktiivisissa kytköksissä. Esimerkissä (c) etumäärite kouluttamattomat on ensimmäisen kytkettävän määrite ja (d):ssä molempien, mutta rakenteellisesti kumpikin tulkinta on mahdollinen:

(c)
Tilastojen mukaan parhaassa työiässä oleva nainen saa edelleenkin keskimäärin samaa palkkaa kuin kouluttamattomat nuoret miehet tai vanhukset. (l)
 
Mahdolliset tulkinnat: [kouluttamattomat nuoret miehet] tai vanhukset ~ kouluttamattomat [nuoret miehet tai vanhukset]
(d)
Luostari – – on paikka, missä kristittyjen pyhät miehet tai naiset harjoittavat hartautta – –. (k)
 
Mahdolliset tulkinnat: kristittyjen pyhät [miehet tai naiset] ~ [kristittyjen pyhät miehet] tai naiset

Huom. Rinnasteisten substantiivien yhteisistä monikollisista määritteistä kuten päätökset oli tehty vuosina 1989 ja 1990, ikkunalliset kylpyhuone ja makuuhuone » § 1310.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot