Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Yleistä > § 1101 Kontrastiivisten suhteiden merkitsimiä

§ 1101 Kontrastiivisten suhteiden merkitsimiä

Kontrastiivisissa suhteissa kytkettävät lauseet ja lausekkeet esitetään toisilleen tavalla tai toisella vastakkaisina. Asetelmassa 159 on suhteiden merkitsiminä käytettäviä konjunktioita ja konnektiiveja.

Asetelma 159: Kontrastiivisten suhteiden merkitsimiä
Suhde Suhteen merkitsin
    Rinnastus- konjunktio Adverbiaali- konjunktio Partikkeli, adverbi, kiteymä Adpositio
Kontrastiivinen        
  Adversatiivinen mutta, kun taas kun taas, sitä vastoin, sen sijaan, puolestaan, toisaalta  
  Korrektiivinen vaan, mutta   pikemminkin, päinvastoin  
  Poikkeus mutta   paitsi, vain lukuun ottamatta

Kontrastiivisia suhteita voi erottaa kolmenlaisia sen mukaan, onko kyseessä entiteettien erojen korostaminen (adversatiivinen) (» § 11021104), entiteetin tai asiaintilan korvaaminen tai korjaaminen toisella (korrektiivinen) (» § 11051108) vai poikkeuksen ilmaiseminen (» § 11091110). Kontrastiivisille suhteille on tyypillistä, että konjunktio tai konnektiivi kytkee laajempia yksiköitä kuin yksittäisiä sanoja tai lausekkeita. Mutta voi kyllä rinnastaa lausekkeitakin. Se on ylipäänsä kontrastiivisten suhteiden keskeinen merkitsin, jota käytetään selvemmin odotuksenvastaisuutta ilmaisevissa konsessiivisissa lauseissa (» § 1140).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot