Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Temporaaliset suhteet > Yleistä > § 1122 Mitä tarkoittaa temporaalinen suhde?

§ 1122 Mitä tarkoittaa temporaalinen suhde?

Kahden tilanteen ajankohtien ja kestojen keskinäinen suhde voidaan ilmaista yhdyslauseessa, jonka toinen osa sisältää jonkin temporaalisen suhteen merkitsimen, tavallisimmin adverbiaalikonjunktion kun (» § 1121 asetelma 160). Tilanne voidaan esittää toiseen nähden kokonaan tai osittain samanaikaisena, aiempana tai myöhempänä.

Temporaaliselle suhteelle perustuvat myös monet muut asiaintilojen väliset suhteet, kuten samanaikaisten asiaintilojen kontrastiivisuus ja erilaiset kausaaliset suhteet ajallisesti perättäisten asiaintilojen välillä. Kun-konjunktiota käytetäänkin paitsi temporaalisiksi, myös kontrastiivisiksi (» § 1102), kausaalisiksi (» § 1130), konditionaalisiksi (» § 1137) ja konsessiivisiksi (» § 1141) tulkittavissa liitoksissa. Temporaalista suhdetta voi selventää asiaintilojen järjestystä täsmentävillä adverbeilla tai partikkeleilla kuten silloin (kun), samalla (kun), sitten (kun), sen jälkeen (kun) jne. Aikasuhteen merkitsin sijaitsee jommassa kummassa lauseessa tai molemmissa:

 
Minä lähden ulos, kun olen saanut tämän valmiiksi.
Kun olen saanut tämän valmiiksi, (niin sitten) lähden ulos.

Minä teen tämän valmiiksi. Sitten lähden ulos.

Minä lähden ulos sitten ~ sen jälkeen kun olen saanut tämän valmiiksi.

Sitten minä (vasta) lähden ulos, kun olen saanut tämän valmiiksi.

Konjunktio kuin esiintyy vertailevissa ajanilmauksissa: ennen kuin, samaan aikaan kuin. Lisäksi aikasuhteen merkitsemiseen käytetään konjunktiota kunnes, kunhan, jahka sekä relatiiviadverbeja jolloin ja milloin. Ajan ilmauksista myös luvuissa Adverbit (» § 649652), Adverbiaalit (» § 980) ja Infinitiivit ja partisiipit (» § 522524).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot