Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Relatiivilauseet > Itsenäiset relatiivilauseet > § 1171 Itsenäinen relatiivilause vai alisteinen kysymyslause?

§ 1171 Itsenäinen relatiivilause vai alisteinen kysymyslause?

Itsenäinen mi- tai ku-pronominilla alkava relatiivilause ei eroa jyrkästi alisteisesta kysymyslauseesta, jollainen tyypillisesti referoi esitettyjä kysymyksiä tai esittää pohdiskelun tai tiedustelun alaisina olevia asioita. Yksi ero on kuitenkin se, että – varsinkin puhutun kielen – alisteisessa kysymyslauseessa käytetään lisänä konjunktiota että: Ihmettelin kovasti, (että) kuka oli voinut kirjoittaa jutun. Silloin kun hallitsevan lauseen predikaatti ei ole mentaalinen, mi- tai ku-pronominilla alkava lause on itsenäinen relatiivilause (a). Silloin taas kun hallitsevan lauseen predikaatti on mentaalinen mutta ei-kysyvä verbi, joka ilmaisee havaitsemista, tietämistä, ymmärtämistä tai sanoman välittämistä, mi- tai ku-pronominilla alkava lause on tulkittavissa joko abstraktiksi itsenäiseksi relatiivilauseeksi tai alisteiseksi kysymyslauseeksi (b).

(a)
Hän tekee mitä tahtoo. | Minä menen minne haluan. | Hän soittaa kenelle lystää.
(b)
Minä tiedän mitä minä haluan. | Kerro kuka se oli.

Toisin kuin selvissä alisteisissa kysymyslauseissa, esimerkkiryhmän (b) kaltaisiin tapauksiin ei että aina sovi: ?Minä tiedän että mitä minä haluan; vrt. Hän kysyi, että mitä minä oikein haluan. Ei-kysyvät mentaaliset predikaatit saavat kuitenkin kysyvien predikaattien tavoin myös vaihtoehtokysymyksen muotoisen lauseen täydennyksekseen: Tiedätkö, tuliko hän jo? Konkreettismerkityksisistä predikaateista vain sellaiset kuin kokeilla, testata saavat tällaisen täydennyksen: Kokeile, toimiiko se.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot