Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen nominaalisia ellipsejä > Yhteinen lausekkeen edussana tai täydennys > § 1185 Muita rakenteita: joskus äidin ja joskus isän kanssa

§ 1185 Muita rakenteita: joskus äidin ja joskus isän kanssa

Täydennys voi olla yhteinen määrää ilmaisevissa rinnasteisissa lausekkeissa. Lukusanan tapauksessa ei ole saman sijan vaatimusta, esim. tein maalin ja syötin kaksi [maalia] (a). Toinen mahdollisuus on yhteinen elatiivisijainen täydennys (b).

(a)
Alhaisin äyrinhinta oli Kauniaisten 15 ja korkein Karkkilan 20 penniä. (l) | NHL:ssä olen päässyt jäälle kahtena kautena yhteensä 18 ottelussa. Kumpanakin vuonna tein maalin ja syötin kaksi . (l) | Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
(b)
Osan joulurekvisiitasta yhtiö ostaa ulkomailta, osan talon omat mainososastot tekevät itse. (l)

Rinnastuksissa voidaan jättää toistamatta myös postpositio, erityisesti genetiivitäydennyksen saava. Postpositio esiintyy joko jälkimmäisessä (c) tai edeltävässä lausekkeessa (d).

(c)
Lapsi asui viikolla äidin ja viikonloppuisin yleensä isän luona. | Joskus kuljen torin ja joskus hallin läpi. | Kerroin olevani pahoillani hänen , mutta onnellinen omasta puolestani. (k) | – – sotatoimia ei ole tähdätty tamiliväestöä vaan sissijärjestöä vastaan. (l)
(d)
Lapsi asui viikolla äidin luona ja viikonloppuisin isän . | Joskus kuljen torin läpi, joskus hallin . | – – minulla [ei] ole mitään Kosgeita vastaan, vaan sitä salavihkaista menettelytapaa , jolla hänen kiinnittämisensä hoidettiin suomalaisen valmentajakunnan selän takana. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot