Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Polaariset ellipsit > Kielteinen alkuosa, myönteinen jälkiosa > Kontrastointi ei – kyllä > § 1192 Kesällä en nuku paljon mutta talvella kyllä

§ 1192 Kesällä en nuku paljon mutta talvella kyllä

Polaarinen ellipsi voi olla tyypiltään sellainen, että ensimmäinen lause on kieltolause ja jälkijaksossa on teeman lisäksi pelkkä finiittiverbi. Tällaisetkin esiintyvät ensisijaisesti rinnasteisissa lauseissa.

 
    Yhteinen jakso  
Äiti ei ole ajatellut asiaa mutta
isä   on.  
Lukuja ei ole helppo muistaa mutta
nimet   on.  
 
Hänen vilpittömyyttään ei ole asetettu kyseenalaiseksi, mutta johtamistaito ja ennen kaikkea uskottavuus on . (l) [ = asetettu kyseenalaiseksi] | Jyrä ei ole miettinyt jatkoa, mutta Juppe on . (l)

Myönteisestä jälkiosasta voi puuttua verbi kokonaan, jolloin ilmauksen myönteisyyttä on kannattamassa partikkeli kyllä(kin). Usein jälkiosa alkaa mutta-konjunktiolla tai muulla kontrastiivisuutta ilmaisevalla elementillä – mutta ei korrektiivisella vaan-konjunktiolla (» § 1193). Rakenteen jälkiosan finiittiverbiksi tulkitaan edeltävän kieltolauseen pääverbi. Jälkiosa voi kyllä-partikkelin lisäksi sisältää minkä tahansa nominaalisen lauseenjäsenen. Tavallisinta on teemapaikalla sijaitsevien elementtien kontrastointi. Myös teemapaikan edelle sijoittuvat elementit voidaan kontrastoida näin.

 
    Yhteinen jakso  
Radio ei kuulu vakiovarusteisiin, mutta
turvatyyny   kyllä.  
Kesällä en nuku paljon mutta
talvella   kyllä.  
 
Autoilijat eivät meistä takuulla tykkää, kevyt liikenne kyllä. (l) | – – von Wright ja hän tekivät nuorina miehinä Paestumin temppelin raunioilla valan: viinaa ei juoda mutta viiniä kyllä – –. (l) | Vaimolle kaupunki ei ole ennestään tuttu, mutta minulle kyllä, – –. (l)

Kontrastoitava jäsen voi etulauseessa olla myös verbin jäljessä:

 
He eivät ole kauniita, mutta rohkeita kyllä. (l) | – – lähiöiden tilaa ei voi luonnehtia katastrofaaliseksi mutta erilaiseksi kylläkin. (l) | Brasilia teki suuria investointeja, jotka eivät vielä tuota hedelmää, mutta muutaman vuoden kuluttua kyllä. (l)

Kyllä-partikkelin sisältävää rakennetta esiintyy lähinnä rinnasteisissa ilmauksissa, mutta se on mahdollinen myös ainakin konditionaalisten josniin ‑ilmausten niin-jaksossa:

 
Kaisa piti ukosta ja minun kiusakseni hän kikatteli, että ukko katsoi häntä vielä sillä silmällä, että jos pojasta ei ole, niin isästä kyllä. (k)

Huom. Alkuosa voi olla kielteinen pelkästään merkitykseltään: – – [hän] kiisti vihaavansa Ranskaa – sen ydinkokeita kyllä (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot