Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Vajaakäyttöiset sijat > Komitatiivi > § 1264 Mies pitkine partoineen, lähden perheineni

§ 1264 Mies pitkine partoineen, lähden perheineni

Komitatiivia esiintyy teksteissä kaikista sijoista vähiten (» § 1227 taulukko 10). Toisin kuin muut vajaakäyttöiset sijat, se on vain substantiivin ja adjektiivin sija, ei infinitiivin; lisäksi se esiintyy monikollisen demonstratiivipronominin sijana substantiivin määritteessä: niine hyvineen, kaikkine näine hienouksineen. Komitatiivimuotoon sisältyy aina monikon i-tunnus ja substantiiviin lisäksi possessiivisuffiksi: sinisine silmineen. Possessiivisuffiksillinen komitatiivilauseke määrittää adverbiaalina lauseen jotakin toista substantiivilauseketta.

Komitatiivisijainen lauseke kuvaa erilaisia habitiivisia tai kuuluvuussuhteita. Se ilmaisee ensinnäkin subjektin tai objektin tarkoittaman kokonaisuuden osaa, jolloin suhde on kuvaileva: tyttö pitkine letteineen ’tyttö jolla on pitkät letit’. Toiseksi komitatiivilauseke ilmaisee seurassa olijaa tai sosiaalista suhdetta merkityksessä ’kenen tai minkä kanssa’, esim. äiti lapsineen. Kolmanneksi sillä ilmaistaan hallussa olevaa konkreettista tai abstraktia entiteettiä; kyseessä on myös ’kanssa’-merkitys. Komitatiivilauseke sijaitsee joko määrittämänsä lausekkeen vieressä, esim. Presidentti puolisoineen saapui paikalle, tai kauempana siitä: Presidentti saapui paikalle puolisoineen.

 
Kokonaisuuden osa:Koirat antavat itsestään vieraalle varsin susimaisen vaikutelman kiiluvine silmineen. (l) | Zosima on häikäisevän valkoisine partoineen ja vaatteineen sadun hyvän haltijan näköinen. (l) | Suurajot 550 km:n erikoiskokeineen – – on edelleen yksi vaativimmista ralleista maailmassa. (l) | – – [tutkimuksessa] pyritään ottamaan huomioon koko metsän ekosysteemi kasveineen ja eläimineen. (l) | Huvilassa näytti olevan makuuhuone ja iso tupa takkoineen. (k) | Matoniemeen vanha-saarijärveläiset perustaisivat perinnepuiston kesäteattereineen ja mm. näkötorneineen. (l)
 
Sosiaalinen suhde:Kohta painun perheineni koko hornasta ja nukun puistossa lapsineni. (l) | Vävyt asuvat vaimoineen Jordaniassa. (l) | Jännitys tiivistyy vasta kun pääkonnat astuvat areenalle oikeusavustajineen. (l) | Parlamentaarikkojen matkustelu on nimittäin lähinnä aurinkomatkailua oppaineen, tulkkeineen ja ovelta ovelle kuljetuksineen. (l) | Istuin koirineni rappusilla – –. (k)
 
Hallintasuhde:Tyttö istui tavaroineen kylmän rauhallisesti takapenkillä. (k) | Olet myös tervetullut toiveinesi ja uusine ideoinesi. (E) | – – kun siirryimme kahvikuppeinemme takaisin salonkiin, puhe alkoi jälleen luistaa. (k) | Salolainen on siis vaatimuksineen liikkeellä hyvissä ajoin. (l) | Aina te olette minun vaimoni kimpussa turhine syytöksinenne. (k)

Komitatiivisijainen adverbiaali ilmaisee siis kokonaisuuden erottamatonta osaa taikka esittää, mitä jollakulla on seurassaan tai hallussaan. Monet entiteetit voi hahmottaa sekä jonkin osaksi että mukana seuraavaksi ja/tai hallussa olevaksi asiaksi. Usein komitatiivinen lauseke toimii kuvailevassa tai selittävässä tehtävässä.

 
Kuuntelutenttejä varten opiskelijaa pyydetään ottamaan mukaan kasettisoitin kuulokkeineen. (E) | Myös SAK on jäsenliittoineen ollut mukana uudistustyössä, – –. (l) | Toinen, ammattiliittojen järjestämä marssi muistutti tanssityttöineen ja sinisine lippuineen enemmän kevätjuhlaa kuin poliittista mielenosoitusta. (l) | Kiitos kirjasta ‑mitali kunniakirjoineen annettiin nyt 29. kerran. (l)

Huom. Komitatiivisijaisia sanontoja ovat mm. paljoksuntaa ilmaiseva x poikineen, esim. Kellarissa on pullo poikineen kypsymässä (l), ja kaikkinaisuutta korostava tyyppi x:ineen päivineen ~ kaikkineen, päineen häntineen, niine hyvineen: – – joulujuhlaa pukkeineen päivineen (l); – – on koettu myös ylämäet taakkoineen kaikkineen (E).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot