Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yleistä > Passiivi finiittisenä ja infiniittisenä > § 1314 Tarkemmin passiivin muotoaineksista

§ 1314 Tarkemmin passiivin muotoaineksista

Yksipersoonainen passiivi on ensisijaisesti finiittinen. Infiniittimuotoja, joihin voi sisältyä passiivin tunnus, ovat partisiipit sekä E-infinitiivin inessiivi (tehtäessä) ja MA-infinitiivin instruktiivi (tehtämän). Infiniittisistä rakenteista kahdella on yksipersoonaisen passiivilauseen keskeisiä ominaisuuksia: referatiivirakenteella (a) (» § 538) ja temporaalirakenteella (b) (» § 543).

(a)
– – Espanjan ulkoministeri Javier Solana uskoo julkilausumasta päästävän sopuun tiistaina. (l) | – – poliisi ilmoitti iskussa käytetyn anastettua punaruskeaa Opel Kadett-autoa. (l)
(b)
Sähkömoottorilla liikuttaessa on tärkeä tietää paljonko latausta on jäljellä, – –. (l)

Muilla infinitiiveillä ei ole passiivimuotoa, vaan ne liittyvät passiivimuotoiseen finiittiverbiin (c):

(c)
Koska muutokseen ei osattu reagoida viisaasti, niin huonosti kävi. (l) | – – 1930-luvulla opittiin päällystämään linssin pinta heijastuksia estävällä kalvolla. (l)

Passiivimuotoiseen finiittiverbiin kuuluu tunnus ‑(t)tA-, jolla on useita variantteja (d) (» § 110). Yksinkertainen (d) ja liittomuotoinen (e) predikaatti ovat passiivissa varsin erilaiset:

(d)
katsotaan, syödään, tullaan, katsottiin, katsottaisiin (~ katsottais)
(e)
on katsottu, oli syöty, ei tultu, olisi katsottu, ei olisi katsottu

Yksinkertaisissa muodoissa on persoonapäätteen asemassa ‑Vn (vokaali ja n), mutta liittomuodoissa tätä ainesta ei ole, lukuun ottamatta passiivikongruenssia (ollaan katsottu » § 12921293). Liittomuodot koostuvat apuverbin yksikön kolmannen persoonan muodosta ja passiivisesta TU-partisiipista.

Muualla kuin liittomuodoissa passiivin partisiippien käyttö on lähempänä monipersoonaista passiivia (» § 529). Ne esiintyvätkin mm. verbiliitoissa, jotka toimivat monipersoonaisina passiiveina tai ovat muuten jossakin suhteessa passiivimaisia (» § 1333, 13421343). Eräät infiniittisen rakenteen sisältävät ilmaukset saavat monipersoonaisen passiivin tulkinnan ilman passiivin tunnusta, esim. agenttipartisiippirakenne Ne ovat minun tekemiäni (» § 1335) sekä kielteinen rakenne Työ on ~ jäi tekemättä (» § 1341).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot