Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivilauseen rakenne > Objektin asema passiivilauseessa > § 1319 Teema nominatiivissa: Isoäiti vietiin sairaalaan

§ 1319 Teema nominatiivissa: Isoäiti vietiin sairaalaan

Yksipersoonaisen passiivilauseen yleisin teema on NP-objekti, hieman yleisemmin totaali- kuin partitiiviobjekti. Totaaliobjektin sija on yksipersoonaisessa passiivissa yleensä sama kuin perussubjektin: nominatiivi (persoonapronomineilla tosin t-akkusatiivi; » § 934935). Niinpä passiivilauseen ja perussubjektillisen aktiivilauseen teemat näyttävät usein samalta:

 
  Objekti     Subjekti  
Passiivi Isoäiti vietiin sairaalaan. Aktiivi Isoäiti joutui sairaalaan.
Passiivi Imuri on tehty Suomessa. Aktiivi Imuri on toiminut hyvin.

Kieliopilliset ominaisuudet osoittavat kuitenkin NP:n objektiksi (» asetelma 169). Ensinnäkin NP on partitiivissa kiellon ja rajaamattoman aspektin vuoksi, ja persoonapronomini on akkusatiivissa. Subjekti sen sijaan on näissä yhteyksissä nominatiivissa. Toiseksi monikollinen nominatiivi-NP ei laukaise monikkokongruenssia niin kuin subjekti.

Asetelma 169: Passiivilauseen objektin ja aktiivilauseen subjektin ero
    Passiivi: objekti Aktiivi: subjekti
Sija: Kielto Isoäitiä ei viety sairaalaan. Isoäiti ei joutunut sairaalaan.
  Rajaamaton aspekti Isoäitiä tutkitaan vähän. Isoäiti nukkuu.
  Persoonapronomini Heidät vietiin sairaalaan. He joutuivat sairaalaan.
Kongruenssi: Uhrit on viety sairaalaan. Uhrit ovat päässeet sairaalaan.

Huom. Lauseopin arkiston yleiskielistä aineistoa edustavissa 1163 passiivilauseessa on 749 lausetta, jotka alkavat teemalla (joka on muu kuin interrogatiivi- tai relatiivipronomini). Teemana on NP-objekti 595 tapauksessa eli 79,4 %:ssa. Aineiston nominatiiviobjekteista teemana on 69,4 % (220/317), partitiiviobjekteista 54,2 % (150/277). Teemapaikkaa suosivat paitsi nominatiiviobjektit myös tässä aineistossa harvinaiset akkusatiivissa olevat objektit: kuudesta tapauksesta viisi on teemana. Puheessa teematon passiivi on yleisempi, jos mukaan lasketaan direktiivissävyiset ja ’me’-tulkintaa lähestyvät tapaukset (Shore 1986: 25–29).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot