Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivilauseen rakenne > Objektin asema passiivilauseessa > § 1320 Nominatiivijäsen on subjektimainen objekti

§ 1320 Nominatiivijäsen on subjektimainen objekti

Passiivilauseen objekti on subjektimainen muutenkin kuin sijaltaan. Refleksiivinen pronomini tai possessiivisuffiksi viittaa passiivilauseessa objektiin (a), ei tosin aivan systemaattisesti, sillä ei-refleksiivistäkin anaforaa esiintyy (b) (» § 1449).

(a)
Tapaus luokiteltiin aivotärähdykseksi ja Kapanen lähetettiin kämpilleen. (l) | Kapellimestari Paavo Berglund ja kirjailija Veijo Meri on palkittu kulttuurin hyväksi tekemästään työstä. (TV)
(b)
Haideria on arvosteltu myös hänen puhetyylinsä rajuudesta. (l)

Toiseksi sama NP voi toimia kahden rinnasteisen verbi-ilmauksen yhteisenä jäsenenä siten, että sen kieliopillinen funktio on toisessa subjekti ja toisessa objekti (» § 1181):

(c)
Erik [johtaa nuorisojengiä ja erotetaan koulusta].

Tämä koskee sekä totaali- (d) että partitiiviobjektia (e) ja niiden kanssa samasijaista subjektia.

(d)
Keskikoulussa kirjan päähenkilö Erik tappelee ja johtaa puolirikollista poikajengiä, erotetaan koulusta ja lähetetään internaattiin, joka kirjassa saa nimen Stjärnsberg. (L) | Tämä ei päässyt Suomeen vaan vangittiin eräänä marraskuun yönä 1937 ja katosi jäljettömiin. (L)
(e)
Kovien ulkoisten paineitten alla valmistuu ja esitetään hyviä esityksiä. (l) | – – ja satoja ihmisiä katosi tai surmattiin mielenosoituksissa vuosina 1988 ja 1991. (l)

Kolmas osoitus passiivilauseen totaaliobjektin subjektimaisuudesta on sen pyrkimys kongruoida liittomuodon finiittisen apuverbin kanssa. Tällainen kongruenssi osoittaa, että NP on tulkittu subjektiksi; lause muistuttaa monipersoonaista tilapassiivilausetta (» § 1335).

(f)
Maalta laukaistavat strategiset ohjukset eivät ole enää turvassa siiloissaan olivat ne panssaroitu kuinka vahvoiksi tahansa. (l) | Televisio-ohjelmat ja varsinkin viihdeohjelmat ovat luotu antamaan ihmisille rentoutunut ja hyvä tunne ohjelman jälkeen. (yo) | Pankkeja koskevissa luvuissa Suomen Säästöpankin (SSP:n) luotot ovat laskettu vielä säästöpankkien kiintiöön. (l)

Kongruenssin todistusvoima on epäselvä, koska se rajoittuu liittomuotoihin ja poikkeaa sekä yleiskielen normista että puhutun kielen normaalista käytännöstä, mutta aivan harvinainen ilmiö ei ole.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot