Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivimuodon monikäyttöisyys > § 1326 Passiivi me-muotona

§ 1326 Passiivi me-muotona

Vaikka passiivimuoto voidaan eri yhteyksissä tulkita puhuteltavia, puheena olevia henkilöitä tai puhujaa itseäänkin tarkoittavaksi, sen käyttö monikon 1. persoonan muotona on pitemmälle kiteytynyttä: vain me-pronominin voi lisätä passiivin yhteyteen, esim. Ollaanpas me ~ *te ~ *ne ~ *he tänään herkkänahkaisia. Monikon 1. persoonaa ilmaiseva passiivimuoto ei silti ole kieliopillisesti kokonaan mukautunut muuhun persoonataivutukseen. Sen yksiköllinen totaaliobjekti on nominatiivissa kuten passiivissa yleensäkin, ei genetiivissä kuten aktiivissa: Me otetaan se, mutta Me otamme ~ te otatte sen.

Tulkinnaltaankaan puhekielinen monikon 1. persoona ei aina selvästi eroa passiivikäytöstä. Subjektipronominia ei aina toisteta (a), ja etenkin teemattomassa lauseessa passiivimuoto voi luoda ’me’-tulkinnan ilman, että pronominia olisi välittömästi edellä käytetty (b).

(a)
sit me mentiin Maija ja Anders ja yks Aslak ja, (.) Kerstin ja, (.) minä sit mentii Juttutupaa ja sitte, istuttii siel – – (p)
(b)
Ollaan katteltu näitä irccailuosastoja ja oltu Netskeipissä. (l) | Minä tosiaan ajattelin nyt vaan poiketa morjestamaan sinua, täällä sinun omissa kotioloissasi. Kun kerran ollaan hiukan niinkuin samoissa hommissa. (k) | Mä soitan sinne huomenna. – – ja tota ni varaan sen [sulkapallovuoron puhujalle ja puhuteltavalle] sit seuraavan viikon torstain ja sit voidaan kattoo sit ku ollaan täs rytmis mukana niinku et (.) et miten niit muita vuoroja o (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot