Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Adverbiaalit subjektiargumentin tulkinnassa > § 1328 Olosijainen adverbiaali kertoo tekijästä

§ 1328 Olosijainen adverbiaali kertoo tekijästä

Olosijainen puiteadverbiaali, joka sijoittaa lauseen ilmaiseman tilanteen johonkin paikkaan, voi samalla antaa puitteet myös subjektiargumentin tulkinnalle. Jos jossakin paikassa ilmaistaan tapahtuvaksi tietynlaista toimintaa toimijoita mainitsematta, toimijoiksi tulkitaan juuri siellä olevat. Tällöin paikanilmauksen sisältävää passiivilausetta voi vastata aktiivilause, jossa on subjektina saman paikan asujaimistoon viittaava NP (a). Tulkinta on mahdollinen, jos lause esittää yleistyksen (a), mutta ei silloin, kun kyseessä on yksittäinen teko tai tapahtuma (b). Esimerkin (b) tapauksessa voidaan vain päätellä, että syyllinen on tekonsa aikaan ollut Belgiassa.

(a)
Suomessa juodaan paljon kahvia. | Suomalaiset juovat paljon kahvia.
(b)
Belgiassa on jälleen tehty raaka murha. ≠ Belgialaiset ovat jälleen tehneet raa’an murhan.

Yleinen yksipersoonaisen passiivin puiteadverbiaali on pronominaalinen meillä, teillä. Se vastaa me-subjektia sitä paremmin, mitä todennäköisemmin lauseen esittäjän voi arvella lukevan itsensä kyseisen joukon jäseneksi. Tämä on todennäköisempää esimerkin (c) tapauksissa kuin tapauksessa (d).

(c)
Meillä ei ole siivottu viikkokausiin. | Meillä ei toistaiseksi hoideta ketään pelkistä kosmeettisista syistä. (l) [lääkärin kannanotto]
(d)
Meillä kuvitellaan, että kaikki länsikaupan ongelmat ratkaistiin silloin, kun solmimme vapaakauppasopimuksen EEC:n kanssa. (l)

Subjektiargumentin tulkinta voi perustua myös siihen, että puiteadverbiaali tarkoittaa instituutiota. Subjektinakaan instituutio ei välttämättä kokonaisuudessaan osallistu verbin tarkoittamaan toimintaan:

(e)
Hallituksessa on pääministerin mukaan keskusteltu myös sosiaalietuuksien saattamisesta veronalaiseksi. (la) ~ Hallitus on keskustellut | Lehdistössä on jo ryhdytty etsimään Hämäläisen seuraajaa SAK:n puheenjohtajana. (la) ~ Lehdistö on jo ryhtynyt etsimään seuraajaa.

Sama koskee tapauksia, joissa puiteadverbiaalina toimii sanallista tai muuta informaatiota tarkoittava ilmaus kuten kirjoitus, vitsi, näyttely. Passiivi saattaa tällöin vastata aktiivia siitä syystä, että vastaava NP on yleensäkin mahdollinen kommunikaatioverbin subjektina:

(f)
Asetuksessa määrätään näin. ~ Asetus määrää näin. | Eräässä juutalaisvitsissä kerrotaan itäeurooppalaisesta torikauppiaasta – –. (la) ~ Eräs juutalaisvitsi kertoo – – | näyttely, missä esiteltiin poliisien työssään tarvitsemia välineitä (la) ~ näyttely joka esitteli

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot