Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutospassiivi tulla valituksi ja tilapassiivi olla hoidettu ~ selvitettävänä > § 1334 Tulla ja joutua passiivin apuverbeinä

§ 1334 Tulla ja joutua passiivin apuverbeinä

Muutospassiivin apuverbeistä tulla esiintyy enimmäkseen TU-partisiipin kanssa (a). Tämä on tavallisin verbiliittopohjainen passiivirakenne. TU-partisiippi liittyy myös joutua-verbiin (b), agenttipartisiippi lähinnä joutua- mutta joskus myös tulla-verbiin (c) ja VA-partisiippi joutua-verbiin (d).

(a)
Yhteistyön tuloksena syntyi teksti, joka tulee hyväksytyksi selvin numeroin. (l) | Mikä tragedia, että uhrattuaan uransa ja lapsensa hän tuli silti hylätyksi. (l) | Kun eri sukupuolten näkemykset tulevat huomioiduksi, se rikastuttaa minkä tahansa työryhmän työn tuloksia. (l)
(b)
Joka kymmenes joutunut ahdistelluksi yliopistolla (l)
(c)
Jouduttuaan poliisin yllättämäksi mies otti panttivangikseen paikalle osuneen hirviseurueen jäsenen. (l) | Ei olisi kovinkaan mukavaa sekään, että tulisimme Venäjän armeijan tallomaksi. (l)
(d)
– – Jaakko joutui ilkeän poliisin kuulusteltavaksi pankinjohtajana myöntämistään lainoista. (l) | Johtavassa asemassa olevat henkilöt joutuvat usein arvosteltaviksi, – –. (l)

Verbi joutua on merkitykseltään spesifisempi kuin tulla. Joutua-verbillisen muutospassiivin subjektitarkoite on useimmiten ihminen tai muu elollinen olento ja tilanmuutos hänen kannaltaan epäedullinen (b – x). Tulla-passiivilla ei ole tällaista selvää tendenssiä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot