Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivin ominaisuuksia sisältäviä verbiliittoja > § 1342 Työ tuli tehdyksi vs. Tuli tehtyä moka

§ 1342 Työ tuli tehdyksi vs. Tuli tehtyä moka

Verbiliittoon tulla tehtyä ~ tehdyksi kuuluu tulla-apuverbi ja passiivinen TU-partisiippi (a) tai siitä kiteytynyt TUA-infiniitti (b) (» § 453). Rakenne eroaa tulla-verbillisestä muutospassiivista (» § 13331334) merkitykseltään: se esittää teon sitä jälkikäteen katsovan näkökulmasta ja antaa ymmärtää, että teko ei ole täysin tekijän tietoisuudessa tai tarkoituksena. Toisin kuin muutospassiivi, rakenne ei rajoitu transitiiviverbeihin (a–b).

(a)
Asumme Porvoossa ja taksimatka Helsinkiin ja takaisin on niin kallis, että harvoin tulee lähdetyksi. (l) | Silloin tuli juhlituksi koko rahalla. (l)
(b)
Teiskosta ja Aitolahdesta puhutaan usein, mutta harvoin sinne tulee tuosta vain lähdettyä. (l)

Muutospassiivilla ja tulla tehtyä ~ tehdyksi ‑rakenteella on yhteisen muodon lisäksi yhteinen merkitysydin: tekijän taka-alaistaminen. Translatiivillisena rakenne on muodoltaan samanlainen kuin tulla-verbillinen muutospassiivi (c, d).

(c)
– – että suunnittelu tuli aloitetuksi liian myöhään. (l) | – Oli hyvä kun kinkku tuli ostetuksi eilen. Sen sai vielä halvalla. (l)
(d)
Pikastartista huolimatta kaikki [häävalmistelut] järjestyi. Majakosken kartano tuli koristelluksi, juhlateltta pystytetyksi, videokasetit hankituiksi, juomat ostetuiksi, kaksi sikaa savustetuiksi ja ohjelmalehtiset painatetuiksi. Tuuli löysi puvun ja Pasi vuokrasi frakin. (L)

Jälkikäteisnäkökulmaa implikoiva ’tulla tehtyä’ ‑tulkinta syntyy varsinkin tapauksissa, joissa teon seuraukset ovat kielteisiä tai käyvät ilmi vasta jälkeenpäin (c), muutospassiivin tulkinta taas silloin, kun vaikutukset ovat tavoiteltuja (d). Kahden tulkinnan raja voi kuitenkin olla häilyvä. Jos apuverbi on muussa kuin yksikön kolmannessa persoonassa tai jos partisiippi on monikollisen subjektin yhteydessä monikossa, rakenne tulkitaan muutospassiiviksi (e).

(e)
Me tulemme ~ he tulevat valituksi ~ valituiksi uudelleen.

Tulla tehdyksi ~ tehtyä ‑rakenteen patientti-NP on objektina, ei kieliopillisena subjektina. Tätä osoittaa kiellosta tai rajaamattomasta aspektista johtuva partitiivi:

(f)
Ei hän oikein osaa sanoa, miksei emäntää ole tullut hankituksi. (l) | Mirja Karvanen – – sanoi vain, ettei asiaa ole tullut isommin tuolta kantilta mietityksi. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot