Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivin ominaisuuksia sisältäviä verbiliittoja > § 1343 Rakenteiden on tehtävä ja on tehtävissä passiivimaisuus

§ 1343 Rakenteiden on tehtävä ja on tehtävissä passiivimaisuus

Apuverbistä ja passiivisesta partisiipista koostuvat myös verbiliitot on tehtävä ja on tehtävissä (» § 452, 15841585). Ne ovat ensisijaisesti modaalisia, mutta niillä on passiivirakenteidenkin piirteitä. Nesessiiviseen on tehtävä ‑verbiliittoon kuuluu passiivin VA-partisiippi, mutta toisin kuin monipersoonaisissa passiiveissa, se voi olla intransitiivinen: Nyt (meidän) on lähdettävä.

Mahdollisuutta ilmaisevalla verbiliitolla on tehtävissä on enemmän monipersoonaisen passiivin ominaisuuksia. Sen voi muodostaa vain transitiiviverbeistä, ja sen kieliopillisena subjektina on patientti (a). Tätä edustava NP voi kyllä olla objektin tapaan partitiivissa, jolloin rakenne noudattaa eksistentiaalilauseen mallia ja partitiivi ilmaisee kvantitatiivista epämääräisyyttä (b). Kielto ei aiheuta partitiivia niin kuin objektissa (c).

(a)
Huhut, epäluulot ja spekulaatiot ovat hälvennettävissä. (l)
(b)
Jos kirjailijan tekstiä lukee huolella, siinä on nähtävissä sekä oikeanlaista nöyryyttä että rakentavaa kritiikkiä. (k)
(c)
Asia (~ *asiaa) ei enää ole hallittavissa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot