Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > U-johdokset monipersoonaisena passiivina > § 1345 Johdospassiivin merkitys ja rajoitukset

§ 1345 Johdospassiivin merkitys ja rajoitukset

Johdospassiivilla on samantapaisia käyttötehtäviä kuin yksipersoonaisella passiivilla. Johdospassiivi on kuitenkin monipersoonainen ja ilmaisee muutosta kuten muutospassiivi (» § 1346). Passiivijohdosten muodostamisessa on lisäksi, niin kuin johtamisessa yleensäkin, monenlaisia leksikaalisia ja morfologisia rajoituksia. Esimerkiksi verbeistä hyväksyä ja tarkastaa ei voi muodostaa passiivijohdosta, ja siksi seuraaville yksipersoonaisille ja monipersoonaisille passiivi-ilmauksille ei ole passiivijohdosvastinetta.

 
Kolmen pelaajan suoritus hyväksyttiin ~ tarkastettiin. | (Kukaan ei uskonut) tulevansa hyväksytyksi ~ tarkastetuksi.

Lisäksi monet U-vartaloiset johdokset ovat leksikaalistuneita tai merkitykseltään eriytyneitä. Vaikka kantaverbi olisikin tunnistettavissa, johdos saattaa säilyttää vain yhden sen alamerkityksen. Esimerkiksi johtua assosioituu johtaa-verbin merkitykseen ’johtaa johonkin’, ei transitiiviseen käyttöön; ei siis sanota Yhtiö johtuu huonosti. Passiivijohdoksia muodostetaan kuitenkin välillä myös tilapäisesti ja leikillisestikin verbeistä, joilla on vanhastaan muunlainen vakiintunut merkitys (a). Nämä samoin kuin (b)-esimerkkien vähemmän vakiintuneet käytöt ovat selvästi passiivitulkintaisia.

(a)
Riitan matka vei Espanjaan 18 vuotta sitten nuorena opiskelijana. Ilmasto viehätti ja perhekin perustui saman tien. (L) vrt. Päätös perustuu lakiin. | Väkeä lappaa sisään. Tuoppia kumoutuu 70- ja 80-luvun diskomusan tahtiin. (L) vrt. Väite kumoutuu.
(b)
Vaikuttaa myös siltä, että moottori sisäänajauduttuaan kunnolla parani. (L) | Sibelius kun ei soitu itsestään. Soittuuko sitten Franckin johtamana? (L) | Kallio-seura pitää asemakaavan muuttamista rakennuslain vastaisena. Se on huolissaan Katri Valan puiston nakertumisesta – –. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot